UBND tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

04/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Phúc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Việc quyết định giá đất cụ thể phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian ủy quyền được tính từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc lập dự toán, phê duyệt dự toán kinh phí và kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ ủy quyền của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền của mình. Định kỳ vào ngày 25 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2020 và thay thế Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh.

Trước đó, ngày 01/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 13/2019/QĐ-UBND ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, trừ trường hợp các dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài; dự án thu hồi đất liên quan đến địa bàn từ hai huyện trở lên UBND tỉnh sẽ quyết định giá đất cụ thể./.

Đức Hiếu

 

Các tin đã đưa ngày: