Hướng dẫn mức chi biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương

03/09/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Thông tư hướng dẫn mức chi biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương tối đa như sau: Chi thù lao cho tác giả 450.000 đồng/tiết; thù lao cho chủ biên 50.000 đồng/tiết; thù lao cho tổng chủ biên 35.000 đồng/tiết.

Đối với minh họa tài liệu, thù lao trang bìa tối đa 350.000 đồng/bìa; thù lao can, vẽ kỹ thuật tối đa 15.000 đồng/hình; thù lao vẽ hình minh họa có tính nghệ thuật tối đa 200.000 đồng/hình.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định tổ chức hoàn thiện tài liệu giáo dục của địa phương, tối đa không quá 3 ngày cho một lần tổ chức. Trong thời gian tập trung để hoàn thiện tài liệu được chi các nội dung sau: chi thù lao cho tác giả, biên tập viên tối đa 110.000 đồng/người/ngày; chi phụ cấp tiền ăn 200.000 đồng/người/ngày; tiền nước uống 40.000 đồng/người/ngày... Số lần tổ chức hoàn thiện tài liệu không quá 3 lần.

Sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương theo nguồn ngân sách, gửi sở tài chính xem xét, tổng hợp báo cáo UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán chi ngân sách nhà nước, quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương; căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với sở tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân bổ dự toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương cho các đơn vị sử dụng ngân sách, gửi sở tài chính tổng hợp báo cáo UBND để trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/9/2019.

Nguồn: chinhphu.vn

Các tin đã đưa ngày: