UBND tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện phân cấp thẩm định dự án ĐTXD công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng cho UBND cấp huyện.

05/05/2019

Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phân cấp cho UBND các huyện, thành phố tổ chức thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ yêu cầu lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư theo phân cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). Đồng thời, cũng ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (trừ công trình điện năng, công trình theo tuyến đi qua 2 huyện trở lên, công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng theo quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ) do UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư theo phân cấp.

Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng đã phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện. Cập nhật và công bố quy hoạch ngành, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, thiết kế mẫu (nếu có) cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện để nghiên cứu thực hiện.Tổng hợp tình hình công tác thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình, công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng đã phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng định kỳ theo quy định.

Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng đã phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện và thực hiện khi có đề nghị. Cập nhật và công bố quy hoạch ngành, hướng dẫn quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành, thiết kế mẫu (nếu có) cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện để nghiên cứu thực hiện.Theo dõi, tổng hợp báo cáo về tình hình thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng theo chuyên ngành gửi về Sở Xây dựng tổng hợp.

Đối với UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh trong việc thực hiện các nội dung được phân cấp và ủy quyền. Chỉ đạo các phòng có chức năng quản lý xây dựng thẩm định các nội dung của Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng 2014 được phân cấp, ủy quyền theo Điều 1, Điều 2 của Quyết định này. Chủ động, kiểm tra, giám sát công tác thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn được phân cấp, ủy quyền; quyết định thu hồi, hủy bỏ kết quả thẩm định hoặc yêu cầu tổ chức thẩm định lại khi phát hiện có sai sót trong công tác thẩm định, nghiệm thu công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn, chi phí và tiến độ đầu tư xây dựng công trình. Xử lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc về quy trình, thủ tục thực hiện công tác thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn được phân cấp, ủy quyền. Tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất về công tác thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn được phân cấp, ủy quyền gửi về Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Xây dựng theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2019 và thay thế Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2017 quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thời gian ủy quyền được tính từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định sửa đổi hoặc thay thế.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: