Danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh năm 2021

13/01/2022

Ngày 13/01/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2021 đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-HĐ phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

Theo đó, tại kỳ thi này, toàn tỉnh có 192 công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi. Trong đó, 70 người từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên; 4  người từ ngạch nhân viên lên ngạch cán sự; 118 người từ ngạch kế toán viên trung cấp lên ngạch kế toán viên.

Danh sách chi tiết xem tại đây.

 

 

Các tin đã đưa ngày: