Đính chính và điều chỉnh cơ cấu thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

25/11/2021

UBND tỉnh ban hành Thông báo số: 288/TB-UBND ngày 19/11/2021 về đính chính, điều chỉnh cơ cấu thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, đoàn thể và công chức hành chính cấp tỉnh, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

1. Tại Phụ lục đính kèm Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh: Mục 6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có ghi:

- Chỉ tiêu theo vị trí việc làm:

+ Vị trí việc làm về: Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân, tái định cư.

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm: Có bằng đại học trở lên thuộc một trong ngành, chuyên ngành sau: Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Chọn tạo giống cây trồng.

* Nay đính chỉnh và bổ sung điều chỉnh như sau:

+ Vị trí việc làm về: Quy hoạch và xây dựng chính sách di dân, tái định cư.

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm: Có bằng đại học trở lên thuộc một trong ngành, chuyên ngành sau: Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trồng trọt, Khoa học cây trồng, Nông học, Thú y, Bảo vệ thực vật, Chọn tạo giống cây trồng.

2. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố:

- Thực hiện công khai nội dung Thông báo này và Kế hoạch nêu trên tại Website của các cơ quan, đơn vị và niêm yết tại trụ sở cơ quan.

- Thông báo địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2021.

- Kết thúc thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển gửi về Sở Nội vụ trước 16 giờ 30 phút, ngày 21/12/2021./

 

Các tin đã đưa ngày: