Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 0,98%

23/02/2021

Theo số liệu công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 ban hành theo Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh, thì tính đến cuối năm 2020, số hộ nghèo tính theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Vĩnh Phúc còn 3.465 hộ, chiếm tỷ lệ 0,98%; cận nghèo còn 6.628 hộ chiếm tỷ lệ 1,88%.

So với năm 2019, số hộ nghèo năm 2020 giảm 1510 hộ. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho hộ nghèo giữa các địa phương và sở ngành liên quan.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều năm 2020 là cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

 Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: