Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Bình Xuyên

01/12/2020

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bình Xuyên. Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên Kế hoạch sử dụng đất của huyện Bình Xuyên năm 2020 được phê duyệt tại quyết định này là 14.847,84 ha. Trong đó:

- Đất nông nghiệp 8.478,1 ha; chiếm 57,1 %

- Đất phi nông nghiệp 6.314,05 ha; chiếm 42,53%

- Đất chưa sử dụng là 55,78 ha; chiếm 0,38%

- Đất đô thị là 5.149,94 ha.

Trên cơ sở phân bổ diện tích, cơ cấu các loại đất UBND tỉnh đã điều chỉnh bổ sung kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020 của huyện.

Xem chi tiết tại đây:

1. Phân bổ các loại đất trong điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020;

2. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch thu hồi đất năm 2020;

3. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng trong năm 2020;

4. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020.

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: