Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 01-13/12/2020

25/11/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Bình Xuyên:

- Cắt FCO 22KV dự kiến mất điện từ 08:00÷11:30 ngày 01/12/2020 gồm TBA CQT Độc Lập.

- Cắt ĐD sau DCLF475-7E25.7/1 Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 và 14:00÷17:00 ngày 03/12/2020 gồm các TBA: Cty Kumnamprim, Cty ADREMVINA (May Hương Canh), Cty Tân Phát, Cty MBM, TBA Bơm Tiêu úng 310.

- Cắt đoạn sau lèo dây dẫn tại cột 18 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 03/12/2020 gồm các TBA Sơn lôi 1+3+4+5+6+7+8+9, TBA Bơm Đầm Phan.

- Cắt ĐD sau DCLF475-7E25.7/1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 và 14:00÷17:00 ngày 04/12/2020 gồm các TBA Cty Kumnamprim, Cty ADREMVINA (May Hương Canh).

- Cắt đoạn sau lèo dây dẫn tại cột 4 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 04/12/2020 gồm các TBA Cty Tân Phát, Cty MBM ,TBA Sơn lôi 1+3+4+5+6+7+8+9, TBA Bơm Tiêu úng 310, TBA Bơm Đầm Phan.

- Cắt ĐD sau DCLF475-7E25.7/1 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 và 14:00÷17:00 ngày 05/12/2020 gồm các TBA Cty Kumnamprim, Cty ADREMVINA (May Hương Canh).

- Cắt đoạn sau lèo dây dẫn tại cột 4 NR Sơn Lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 05/12/2020 gồm các TBA Cty Tân Phát, Cty MBM ,TBA Sơn lôi 1+3+4+5+6+7+8+9, TBA Bơm Tiêu úng 310, TBA Bơm Đầm Phan.

- Cắt ĐD sau DCLF475-7E25.7/32 dự kiến mất điện từ 05:00÷07:30 và 14:00÷17:00 ngày 06/12/2020 gồm các TBA TTVH Thể Thao, Cty Jafa, TBA Tiên Hường 4, TBA CQT Đồng Sậu.

- Cắt đoạn sau lèo 3 pha dây dẫn NR Sơn lôi 1 dự kiến mất điện từ 05:00÷17:00 ngày 06/12/2020 gồm các TBA Cty Kumnaprim, Cty ADREMVINA (May Hương Canh), Cty Tân Phát, Cty MBM, TBA Sơn lôi 1+3+4+5+6+7+8+9, TBA Bơm Tiêu úng 310, TBA Bơm Đầm Phan, TBA Vườn Xim.

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Cắt ĐD sau MC&DCL477-7E25.3/62 Quang Yên 1 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:30 và 15:00÷17:30 ngày 03/12/2020 gồm các TBA: TBA Đá Đồng Găng-T1, Đá Đồng Găng-T2, Đá Đồng Găng-T3, Đá Đồng Găng-T4, Tam Đa 2, Thành Công,  Trường Xuân, Xã Quang Yên, Vivat VN.

- Cắt điện đoạn sau lèo nhánh Quang Yên 6 dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 03/12/2020 gồm các TBA: Quang Yên 6, 11.

- Cắt đoạn sau lèo nhánh Quang Yên 4 dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 03/12/2020 gồm TBA Quang Yên 4.

- Cắt AB 400V lộ B TBA Quang Yên 1 lộ 477E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:30 ngày 04/12/2020.

- Cắt không tải DCL477-7E25.3/1 Quang Yên 4 dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 04/12/2020 gồm các KH mua điện tại TBA Quang Yên 4.

- Cắt AB 400V lộ B TBA Quang Yên 1 lộ 477E25.3 dự kiến mất điện từ 15:00÷17:30 ngày 04/12/2020.

- Cắt MC&DCL477-7E25.3/62 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:00 và 15:00÷17:30 ngày 05/12/2020 gồm các TBA: TBA Đá Đồng Găng-T1, Đá Đồng Găng-T2, Đá Đồng Găng-T3, Đá Đồng Găng-T4, Tam Đa 2, Thành Công, Trường Xuân, Xã Quang Yên, Vi vat VN.

- Cắt Đoạn sau lèo nhánh rẽ Thành Công dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 05/12/2020 gồm các TBA: Đá Đồng Găng-T1, Đá Đồng Găng-T2, Đá Đồng Găng-T3, Đá Đồng Găng-T4,  Quang Yên 10, Tam Đa 2, Thành Công, Trường Xuân.

- Cắt ĐD 373E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:00 và 15:00÷17:30 ngày 06/12/2020 gồm các TBA: TBA Đèn đường (03), Đồng Ích 6, Đồng Ích 7, Bì La (Đồng Ích 3) -TBA Bơm Tiêu Triệu Đề 1 -TBA Bơm Tiêu Triệu Đề 2 -TBA Bơm Tiêu Triệu Đề 3 -TBA Đồng Ích 1 -TBA Gạch Quang Minh -TBA Hạ Ích -TBA Hoa Vinh -TBA Liên Hòa 1 -TBA Liên Hòa 3 -TBA Liên Hòa 7 -TBA TĐC Bì La -TBA TĐC Hạ Ích -TBA Thuế Lập Thạch -TBA Tử Du 1 -TBA Tử Du 2 -TBA Tử Du 3 -TBA Tử Du 4 -TBA Tử Du 6 -TBA Viên Luận, Xã Bàn Giản.

- Cắt đoạn sau lèo nhánh Hạ Ích dự kiến mất điện từ 06:00÷17:30 ngày 06/12/2020 gồm các TBA: Bàn Giản 4, Hạ Ích.

- Cắt ĐD 371E25.3 dự kiến mất điện từ 06:00÷08:00 và 11:00÷13:30 ngày 07/12/2020 gồm các TBA: Xã Quàn Sơn, Ngọc Mỹ, Hợp Lý, TBA CQT Xuân Hòa, Phú Chiền, Xuân Hòa 2, Đồng Quyền, Cấp 3 Triệu Thái, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 7, Xuân Hòa 5, Bắc Bình 5, Ba Làng(BB3), Bắc Bình 4, Bầu Tỉnh (VT3), Phao Tràng, An Phú, Đá Quang Sơn, Tử Du 5, Đá Tân Trung 2,  Đá Tân Trung 3,  Đồng Xuân 2, Đồng Quyền 2, Trung Thu.

- Cắt đoạn sau lèo nhánh Xuân Hòa 2 dự kiến mất điện từ 06:00÷13:30 ngày 07/12/2020 gồm các TBA: Xuân Hòa 2, Đồng Quyền 1, 2.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Cắt điện ĐD sau DCLF477 dự kiến mất điện từ 07:00÷14:00 ngày 01/12/2020 gồm các TBA: Phúc Thắng 8, Phúc Thắng 6, Phúc Thắng 1, Chiếu Sáng 9, Xuân Mai 2, Cty TNHH TECHVINA, Hà Anh, Hà Anh 2, Hoàng Vân, Chung Cư Gạch Men, HTX Xuân Mai, Thép Phúc Thắng, Cầu Xây A, Đại Phùng 1, Đại Phùng 3, Giếng G4, Giếng G3.

- Cắt ĐD sau LBS471-7TCPY/2 RMU TL2/Khu D1 dự kiến mất điện từ 07:00÷13:00 ngày 05/12/2020 gồm các TBA: Khu D1, Khu D3, Tuân Tài, Khu D2, Khu D4, Chiếu Sáng Trần Phú T1.

- Cắt ĐD sau DCLF478-7E25.1/13 dự kiến mất điện từ 07:00÷14:00 ngày 06/12/2020 gồm các TBA: Trang Đạt, Đồng Sơn T4, Đồng Sơn T1, Phúc Thắng 10, Phúc Thắng 5, Cty BOSHOKU, Xuân Phương, Phúc Thắng 7, Tín Hiệu Ga, Cty Giầy Đay T1, Cty Giầy Đay T2, Cty Giầy Da T4, Khu Xử Lý Nước T1+T2, Cơ Khí 2, Cty Giầy Da T1, Phúc Thắng 4, Xuân Bến, Cty Nhung Hồng, Phúc Thắng 11, Phúc Thắng 3, Xuân Mai 3, Chiếu Sáng Hàm Ghi.

- Cắt ĐD sau MCKVSC&DCL482-7E25.4/7 MV 474TCXH dự kiến mất điện từ 07:00÷11:00 ngày 10/12/2020 gồm các TBA: Cty Hòa Nam T1, Xuân Hòa 13, Xuân Mỹ, KĐT Mơi Xuân Hòa T1.

- Cắt đồng thời: ĐD 473TCPY và ĐD 476TCPY dự kiến mất điện từ 07:00÷12:00 ngày 12/12/2020 gồm các TBA: Tự Dùng ĐL Phúc Yên, Chiếu Sáng 7, Tiền Châu 7, Tùng Chi VINATOP, HTX Việt Trung, Phú Thứ, Cty XD TM Phúc Yên, Tiền Châu 2, Tiền Châu 5, Bơm Tiền Châu, Tiền Châu 3, Tiền Châu 6, Hùng Vương 5, Hùng Vương 9, Hùng Vương 12, Dốc Dinh 1.

- Cắt ĐD sau DCLF471-7TCPY/BĐ/104 dự kiến mất điện từ 13:30÷17:30 ngày 12/12/2020 gồm các TBA: Ngân Hàng Nông Nghiệp PY, TT VT 2 (Bưu Điện Phúc Yên), Ngân Hàng Công Thương, Tin Lành 1, Tin Lành 3.

- Cắt ĐD sau DCLF471-7TCPY/3 dự kiến mất điện từ 07:00÷15:00 ngày 13/12/2020 gồm các TBA: Chiếu Sáng Trần Phú T1, Khu Ga, In Nhãn, Tháp Miếu 1, UB Trưng Nhị, Tháp Miếu 2, Tháp Miếu 4, Chùa Cấm 2, Chùa Cấm, NM Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ, Thịnh Kỷ 1, Tiên Non, CĐ Sư Phạm VP, CĐ Công Nghiệp 3, CĐ Kinh Tế Thủy Lợi, Tháp Miếu 3.

4. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên

- Cắt điện ĐD 372E4.3 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:00 ngày 05/12/2020 gồm các TBA: Cầu vượt KQ; Cty Hòa Bình Minh; TT Quan trắc&MT; XNK&TM VP; Cty Dược VP; Vinh Thịnh 3; NH Công thương; Maria mart; Thân Hà; Vinh Thịnh; Trường Chính Trị; Thanh Giã 2; Trường MN FTF; Khai Quang 3; Thanh Giã 3; Soiva; Coop Mart; Thanh Giã; TM Khánh Dư; Thanh Giã 4; T9DC2; T4DC2; T3DC2; T2DC2; T5DC2; T6DC2; Thanh Giã 1; An Phú; Bơm chuyển bậc số 2; T8DC2; Đồng Ải; Xóm Thủy; Xóm Thủy 3.

- Cắt đồng thời ĐD 479E25.9 và ĐD 473E25.9 thời gian dự kiến từ 06:30÷13:00 ngày 06/12/2020 gồm các TBA: Cty BHFLEX T1, T2, T3; Cty Haesung T1M1, T2M2, T2, T6, T7, T8; Cty CP Bảo Quân; Bảo Quân T1, T2; Cty Haesung T3,T4,T5, T3NM1, T3NM2, T3NM3; Cty Partron Vina T1MN5, T2NM5; Cty BHFLEX T1X1, T2X2, T1X2, T2X1, T2; Cty Seoul Print Vina T1,T2; Cty Patron Vina T1,T2,T3 NM1.

- Cắt điện ĐD 479E25.9 thời gian dự kiến từ 06:30÷17:00 ngày 06/12/2020 gồm các TBA: Cty BHFLEX T1,T2,T3; Cty Haesung T1M1, T2M2, T2, T6, T7, T8; Cty CP Bảo Quân; Bảo Quân T1,T2; Cty Haesung T3,T4,T5, T3NM1,T3NM2,T3NM3.

- Cắt ĐD 473E25.9 thời gian dự kiến từ 06:300÷13:00 ngày 06/12/2020 gồm các TBA: Partron Vina T1MN5, T2NM5; Cty BHFLEX T1X1, T2X2, T1X2, T2X1, T2; Cty Seoul Print Vina T1,T2; Cty Patron Vina T1,T2,T3 NM1.

- Cắt ĐD sau LBS471-7E25.6/2 thời gian dự kiến từ 07:30÷10:30 ngày 11/12/2020 gồm các TBA: Xóm Am 2,4; Cầu Oai; Cầu Oai 2,3; Tích Sơn 5; Đầm Vạc1; Vĩnh Thịnh; Tân Tiến; TT Ứng dụng CG TB KHCN; T2DC3; Cty Lan Chi; Tích Sơn 4; Sơn Long; Quảng Lợi; Sooeng Vina.

- Cắt ĐD sau DCLF471-7E25.6/1 thời gian dự kiến từ 13:00÷16:30 ngày 11/12/2020 gồm các TBA: Cty Cấp nước số 1 T2; Lý Bôn 1; Lý Bôn 2; Tô Hiệu; Tô Hiệu 1; Bơm chuyển bậc T5.

- Cắt ĐD sau DCLF486-7E4.3/39 thời gian dự kiến từ 07:30÷11:00 ngày 12/12/2020 gồm các TBA: Đoàn thể; Ao Hải; Ao Hải 2; Sở GTVT.

- Cắt ĐD sau DCLF484-7E4.3/51MV 486 E4.3 thời gian dự kiến từ 13:00÷17:00 ngày 12/12/2020 gồm các TBA: Bến Xe; Ngân hàng NNPTNT; Bến Xe 2, 4; Liên Bảo 2,4; TM Kết Hiền; Phúc Sơn; Trần Phú; Liên Bảo; Liên Bảo 3; Địa Chất; CQT 204; VCI; Lữ Đoàn 204; Đoàn Trinh Sát MB T1,T2; Bệnh Viện Tâm Thần; Xóm Tấm; Xóm Tấm 2.

- Cắt đồng thời ĐD 471E4.3 và ĐD 472E4.3 thời gian dự kiến từ 13:30÷18:00 ngày 13/12/2020 gồm các TBA: Khai Quang 1; Gò Rùa; Daewoo Bus T1; Cty Toyotaky T1; Cty CP BOT; Power logics Vina; Vinh Thịnh 6.

- Cắt ĐD sau DCLF471-7E4.3/26B thời gian dự kiến từ 13:30÷18:00 ngày 13/12/2020 gồm các TBA: Vinh Thịnh 2; Kho 405 T1,T2,T3; Cty Shin Won T1,T2.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

Lộ C, D TBA Lý Bôn 3

07:30

11:30

02/12

Thực hiện thay dây chuyển lưới từ 8CD-12C

2

Lộ A TBA T5DC2

13:30

16:30

02/12

Thực hiện thay dây chuyển lưới từ 7A-7A3

3

Lộ B TBA Mậu Thông

07:30

11:30

03/12

Thực hiện thay dây chuyển lưới từ 3B-3B9

4

Lộ A TBA T4DC2

07:30

11:30

04/12

Thực hiện thay dây chuyển lưới từ côt 3A-3A7

5

TBA Vinh Thịnh 3

07:30

11:00

05/12

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào cực cao thế MBA

6

TBA Thanh Giã 2

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

7

TBA Thanh Giã 3

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

8

TBA Trường Chính Trị

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

9

TBA Khai Quang 3

07:30

11:00

05/12

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

10

TBA T3DC2

07:30

11:00

05/12

Thực hiện xử lý rỉ dầu và bổ xung dầu MBA TBA T3DC2

11

TBA Xóm Thủy

07:30

11:00

05/12

Thực hiện xử lý rỉ dầu và bổ xung dầu MBA

12

TBA Thanh Giã 1

07:30

11:00

05/12

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA.

13

TBA Thanh Giã 4

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

14

TBA Thanh Giã

07:30

11:00

05/12

Thực hiện thay dây chuyển lưới từ tủ 400V TBA - 3BF

15

TBA T2DC2

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

16

TBA T4DC2

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

17

TBA T5DC2

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

18

TBA T6DC2

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

19

TBA T8DC2

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

20

TBA T9DC2

07:30

11:00

05/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

21

TBA Hội Hợp

07:30

11:30

07/12

Thực hiện kéo dây cáp VS 4x120 lên cột TBA, đấu nối vào AB lộ thay dây từ tủ 400V - 6B

22

Lộ B TBA Khai Quang 11

07:30

11:30

07/12

Thực hiện thay dây chuyển lưới từ 3B-8B.

23

Lộ A TBA Rửa Xe

13:30

16:30

07/12

Thực hiện thay dây chuyển lưới từ 7A - 7A3.

24

TBA Cầu Oai

07:30

10:30

11/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

25

Lộ D TBA Cầu Oai

07:30

10:30

11/12

Thực hiện kéo dây cáp VS 4x120 lộ D đấu nối chuyển lưới 2D - 8D

26

TBA Cầu Oai 2

07:30

10:30

11/12

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA Cầu Oai 2

27

TBA Tích Sơn 4

07:30

10:30

11/12

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA TBA Tích Sơn 4

28

TBA Tô Hiệu 1

13:00

16:30

11/12

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA Tô Hiệu 1

29

TBA Tô Hiệu

13:00

16:30

11/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

30

TBA Lý Bôn 2

13:00

16:30

11/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

31

TBA Hội Hợp 10

13:00

17:00

11/12

Thực hiện kéo dây cáp VS 4x120 lên cột TBA, đấu nối vào AB lộ thay dây từ tủ 400V - 14C.

32

TBA Ao Hải 2

07:30

10:00

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

33

TBA Liên Bảo

13:00

14:30

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

34

TBA CQT 204

14:00

15:30

12/12

Thí nghiệm định kỳ MBA, đo điện trở tiếp địa TBA

35

TBA Liên Bảo 2

15:00

17:00

12/12

Thực hiện chỉnh trang 5S, lắp bổ xung chụp Silicon vào CSV, cực cao thế, hạ thế MBA

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Các tin đã đưa ngày: