Sở Xây dựng: Thông báo thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng

14/09/2020

Ngày 14/9/2020, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 3321/KH-SXD về thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng, chi tiết như sau:

I. Chức danh thi tuyển: 01 chức danh Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng.

II. Đối tượng dự thi:

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự thi:

Viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong diện quy hoạch tại chỗ đối với chức danh Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng và hiện đang công tác tại Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc.

Công chức, viên chức không công tác tại Viện Quy hoạch xây dựng nhưng thuộc các phòng chuyên môn của Sở Xây dựng; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

2. Đối tượng được đề cử tham gia dự thi:

Công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng hoặc chức danh tương đương (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Viện quy hoạch xây dựng) nhưng đáp ứng quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển được tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng đề cử và được Đảng ủy Sở Xây dựng đồng ý bằng văn bản.

Đối tượng được đề cử tham gia dự thi phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

3. Đối tượng bắt buộc đăng ký dự thi:

Viên chức trong nguồn quy hoạch tại chỗ vào chức danh cần thi tuyển, đủ điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm phải đăng ký dự thi; nếu không đăng ký dự thi thì không được đăng ký dự thi vào các chức danh khác và hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch sẽ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Các trường hợp được quyền không đăng ký tham gia dự thi:

Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận;

Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài;

Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

III. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

a) Bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII):

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.

- Có kiến thức về khoa học lãnh đạo và quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường của Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

b) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định của các bộ, ngành trung ương, Quy định số 05-QĐ/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Sở về tiêu chuẩn cụ thể của chức danh thi tuyển:

- Tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí chức danh cần tuyển.

- Có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đã qua lớp bồi dưỡng chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương.

- Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc các chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.

- Được cơ quan sử dụng công chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Trong diện quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với vị trí cần thi tuyển đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh thi tuyển đề cử.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận.

- Phải đủ tuổi để đảm nhiệm chức vụ được bổ nhiệm lần đầu ít nhất là 05 năm (60 tháng) tính từ thời điểm bổ nhiệm.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức;  Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

c) Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển. Được cơ quan sử dụng công chức, viên chức đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

d) Gia đình (vợ hoặc chồng, con) chấp hành đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

- Công chức, viên chức tham gia thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng phải tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Kiến trúc và quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cầu đường.

- Lý luận chính trị : Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Quản lý nhà nước: Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc chức danh nghề nghiệp tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.

- Ngoại ngữ: Có Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đăng trên websiteSởXây dựng, địa chỉ: soxd.vinhphuc.gov.vn);

2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 do Bộ Nội vụ ban hành, được cơ quan, đơn vị nơi người tham gia dự thi đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi, trong đó có ghi nhận xét đánh giá;

3. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của tập thể đơn vị, lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức, viên chức và xác nhận của lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền);

4. Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự thi;

5. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi người dự thi đang công tác;

6. Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cư trú;

7. Văn bản xác nhận trong diện quy hoạch của người dự thi (được cấp có thẩm quyền phê duyệt);

8. Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh thi tuyển;

9. Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi);

10. Văn bản đồng ý của Đảng ủy Sở Xây dựng đối với trường hợp người tham gia dự thi hoặc được đề cử tham gia dự thi không công tác tại Viện Quy hoạch xây dựng.

V. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI

1. Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 09/10/2020.

2. Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày12/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

3. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tổ chức thi, phạm vi bài thi viết, chủ đề, nội dung của Đề án: Từ ngày19/10/2020.

4. Thời gian tổ chức thi viết, chấm thi viết, thông báo kết quả thi; nhận đơn phúc khảo, chấm và thông báo kết quả phúc khảo (nếu có): Từ ngày 06/11/2020 đến ngày 15/11/2020.

5. Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án và thông báo kết quả thi tuyển:Từ ngày 20/11/2020 đến ngày 22/11/2020.

6. Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020: Bổ nhiệm người trúng tuyển theo quy định.

VI. NỘI DUNG THI TUYỂN

1. Thi viết

a) Nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực xây dựng; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự thi; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh Viện phó Viện Quy hoạch xây dựng và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

b) Cơ cấu điểm thi: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

c) Thời gian thi: 180 phút.

2. Thi trình bày Đề án

a) Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Viện Quy hoạch xây dựng và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển của Viện Quy hoạch xây dựng; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển.

b) Chủ đề cụ thể của Đề án sẽ được thông báo công khai trên website của Sở Xây dựng, địa chỉ soxd.vinhphuc.gov.vn.

c) Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

d) Thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 30 - 40 phút.

đ) Thành phần chấm điểm trình bày Đề án:Toàn bộ thành viên Hội đồng thi tuyển.

e) Đề án của người dự thi được in, đóng quyển theo kích thước giấy in khổ A4, tối thiểu 20 trang - tối đa 30 trang, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, căn dòng Exactly 18, cách đoạn trước và sau 6pt, số lượng 07 quyển và nộp cho Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển trong 15 ngày từ khi nhận được thông báo của Hội đồng thi tuyển.