Quyết định của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Ba, bà Ôn Thị Sinh, ở xã Đạo Trù và bà Ôn Thị Tư ở xã Yên Dương huyện Tam Đảo

23/06/2020

Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 1432, 1433, 1434 về việc giải quyết khiếu nại (lần hai) của các ông/bà: Hoàng Thị Ba, Ôn Thị Sinh ở xã Đạo Trù và bà Ôn Thị Tư ở xã Yên Dương huyện Tam Đảo.

Xem chi tiết nội dung các quyết định dưới đây:

1. Quyết định số 1432/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Ba.

2. Quyết định số 1433/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Sinh.

3. Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Ôn Thị Tư.