Từ 25/5/2020, Vĩnh Phúc bắt đầu thực hiện chuyển hồ sơ và kết quả TTHC qua Bưu điện

21/05/2020

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND tỉnh đã giao cho Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc vận chuyển toàn bộ hồ sơ tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về các cơ quan, đơn vị; hồ sơ liên thông giữa các cơ quan, đơn vị với UBND tỉnh; kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các cơ quan, đơn vị về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại Văn bản số 2069/UBND-KT2 ngày 26/3/2020. 

Để thống nhất thực hiện hiệu chủ trương chuyển hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính qua bưu điện, ngày 20/5/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 3746/UBND-HCC1 chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ 25/5/2020.

Quy trình vận chuyển:

Hằng ngày, Bưu điện sẽ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 nhân viên vận chuyển 4 lượt hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính giữa Trung tâm Phục vụ hành chính công với các cơ quan, đơn vị liên quan; hồ sơ liên thông giữa các cơ quan với UBND tỉnh.

Thời gian vận chuyển hằng ngày như sau:

Lượt

Chuyển hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công

Bàn giao hồ sơ, kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công

1

8h00

8h40

2

10h30

11h10

3

14h00

14h40

4

15h00

15h40

Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế, giao Trung tâm Phục vụ Hành chính công điều chỉnh duy trì phương án vận chuyển phù hợp, hiệu quả, an toàn, kịp thời. 

Để việc thực hiện chuyển hồ sơ hiệu quả, an toàn, kịp thời, UBND tỉnh giao:

Bưu điện phải bố trí đầy đủ công cụ, phương tiện, con người thực hiện  nhiệm vụ được giao, đảm bảo hồ sơ vận chuyển tuyệt đối an toàn. Phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để lộ thông tin hồ sơ vận chuyển, làm sai hỏng, mất hồ sơ, chuyển chậm so với quy định, phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh do lỗi của mình gây ra.

Các cơ quan, đơn vị phải bố trí cán bộ đầu mối tiếp nhận hồ sơ do Bưu điện chuyển đến và bàn giao hồ sơ, kết quả để Bưu điện kịp thời chuyển đi các cơ quan, trả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xác nhận. Khi giao, nhận hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính các bên phải ký biên bản giao, nhận với thời gian cụ thể (giờ, phút) và cập nhật trên phần mềm. Trường hợp hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trong quá trình vận chuyển bị sai hỏng, mất hồ sơ phải phối hợp với Bưu điện để khắc phục hậu quả.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện thanh toán cước phí vận chuyển theo quy định; Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với Bưu điện làm tốt công tác giao nhận hồ sơ, kết quả; hằng tháng thống kê số lượt hồ sơ, kết quả vận chuyển gửi Văn phòng UBND tỉnh làm căn cứ thanh toán chi phí vận chuyển với Bưu điện tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động trao đổi với Bưu điện tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để phối hợp giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Định kỳ hằng quý, Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh./.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: