Công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019

28/04/2020

Ngày 24/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND  về việc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 đối với 3 nhóm cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Kết quả cụ thể như sau:

1.Nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh:

Thứ tự xếp hạng

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng điểm

Điểm đánh giá trực tiếp

Điểm điều tra XHH

1

Bảo hiểm xã hội tỉnh

90,05

58,50

31,55

2

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

89,88

57,75

32,13

3

Kho bạc Nhà nước tỉnh

89,10

58,00

31,10

4

Công an tỉnh

87,34

55,00

32,34

5

Cục Thuế tỉnh

78,44

47,00

31,44

2. Nhóm các sở, ban, ngành:

Thứ tự xếp hạng

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng điểm

Điểm đánh giá trực tiếp

Điểm điều tra XHH

1

Sở Tài chính

92,93

59,25

33,68

2

Sở Xây dựng

91,33

59,00

32,33

3

Sở Thông tin và Truyền thông

90,04

57,50

32,54

4

Sở Khoa học và Công nghệ

88,87

56,00

32,87

5

Sở Tư pháp

88,76

55,75

33,01

 6

Văn phòng UBND tỉnh

88,72

54,75

33,97

7

Sở Nội vụ

88,49

55,50

32,99

  8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

88,43

55,25

33,18

  9

Thanh tra tỉnh

87,54

56,50

31,04

10

Sở Giao thông vận tải

85,63

54,25

31,38

11

Sở Công thương

85,61

53,75

31,86

12

Sở Y tế

85,47

52,75

32,72

13

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

85,18

52,75

32,43

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

85,03

52,00

33,03

15

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

84,90

53,50

31,40

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

84,66

52,25

32,41

17

Sở Ngoại vụ

84,53

52,25

32,28

18

Ban Quản lý các khu công nghiệp

83,67

53,25

30,42

19

Ban Dân tộc

82,57

49,50

33,07

20

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

82,51

52,00

30,51

3. Nhóm UBND các huyện, thành phố:

Thứ tự xếp hạng

Tên cơ quan, đơn vị

Tổng điểm

Điểm đánh giá trực tiếp

Điểm điều tra XHH

1

UBND huyện Yên Lạc

86,12

54,55

31,57

2

UBND thành phố Phúc Yên

85,97

54,00

31,97

3

UBND thành phố Vĩnh Yên

85,83

53,50

32,33

4

UBND huyện Vĩnh Tường

85,72

53,00

32,72

5

UBND huyện Lập Thạch

85,70

54,10

31,60

6

UBND huyện Tam Đảo

85,66

54,75

30,91

7

UBND huyện Tam Dương

85,49

54,00

31,49

8

UBND huyện Bình Xuyên

84,90

53,75

31,15

9

UBND huyện Sông Lô

83,03

51,75

31,28

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm duy trì, cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trong những năm tiếp theo./.

Đặng Ngọc

 

Các tin đã đưa ngày: