Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh

08/01/2020

Nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông đồng bộ, thống nhất, ngày 30/12/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 180/KH-UBND cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã đề ra 47 nhiệm vụ thuộc 7 nội dung về công tác CCHC của tỉnh năm 2020, cụ thể như sau:

Vcải cách thể chế

Trong năm 2020, tổ chức thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật và việc tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Nội dung này, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp và UBDN cấp huyện là cơ quan chủ trì, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Về cải cách thủ tục hành chính

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Đồng thời, thực hiện rà soát, đơn giải hóa thủ tục hành chính, công khai, công bố thủ tục hành chính theo quy định.

Về cải cách tổ chức, bộ máy

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết 39 năm 2015 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 18 và số 19 năm 2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Đề án số 01 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 49 và số 54 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ; Kết luận số 130 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã  tăng cường đề xuất ban hành cơ chế chính sách trọng dụng nhân tài, thu hút sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, đội ngũ chuyên gia về tỉnh công tác theo Kế hoạch số 153 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục rà soát, bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thông qua tổ chức các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng; thực hiện đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ chính trị, Chính phủ và của tỉnh; thực hiện văn hóa công vụ theo Kế hoạch số 130 năm 2019 của UBND tỉnh.

Về cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; số đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên; tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện đã được phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và từng bước chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng ISO điện tử; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về cải cách hành chính

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 như: Ban hành kế hoạch cải cách hành chính, tổ chức thực hiện theo quy định; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020- 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ; xây dựng kế hoạch năm 2021 và các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính; triển khai việc xác định chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; phối hợp các cơ quan Trung ương và địa phương để thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền, tập huấn về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại Kế hoạch này, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị chủ trì và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ về cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh đối với những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

Các cơ quan thông tin truyền thông: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức đúng về công tác cải cách hành chính, trên cơ sở đó tham gia thực hiện tốt hoặc giám sát về công tác cải cách hành chính cũng như hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Nội vụ và cơ quan liên quan để thực hiện tuyên truyền về cải cách hành chính bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: