Sở Tài nguyên và Môi trường công bố sản phẩm của các nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018

11/12/2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố các sản phẩm đã hoàn thiện như sau:

1. Nhiệm vụ điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt kết quả thực hiện tại Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 15/10/2019).

Xem chi tiết tại đây

2. Nhiệm vụ điều tra, thống kê, phân loại nguồn thải từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Xem chi tiết tại đây

3. Nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

Xem chi tiết tại đây

4. Nhiệm vụ phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường năm 2018

Xem chi tiết tại đây

Nguồn: Công văn số 3263/STNMT-QLMT
ngày 29/11/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Các tin đã đưa ngày: