Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc

27/11/2018

Ngày 20/11/2018, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 9161/KH-BCĐT về việc thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc.

Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây.