Thể lệ, đề cương gợi ý trả lời cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

03/02/2015

Thực hiện Kế hoạch số 5973/KH-UBND ngày 9/10/2014 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Quyết định số 3624/QĐ- CT ngày 12/12/2014  về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Ban chỉ đạo cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

- Nội dung thi: Trả lời 09 câu hỏi của Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Trung ương ban hành.

- Hình thức: Thi viết bằng tiếng Việt.

III. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.

 Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.

Trường hợp vi phạm các quy định trên sẽ bị hủy bài thi hoặc hủy giải thưởng.

2. Yêu cầu về bài dự thi

Bài dự thi được viết tay hoặc đánh máy trên giấy; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCNVN”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ (nơi ở, nơi học tập hoặc nơi công tác) của người dự thi. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi. Khuyến khích các bài dự thi thực hiện một cách công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian phát động cuộc thi: Thực hiện theo quy định của thể lệ cuộc thi Trung ương.

- Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phát động cuộc thi trên các các phương tiện thông tin đại chúng và cơ quan, đơn vị mình.

- UBND các huyện, thành, thị ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi, thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện để chỉ đạo triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp mình.

2. Thời gian làm bài dự thi: Từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/4/2015

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc làm bài dự thi từ ngày 16/11/2014 đến ngày 30/4/2015.

3. Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày 04/5/2015 đến 15/5/2015

 - Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp bài về Sở Tư pháp (Riêng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mỗi đơn vị nộp 20 bài chất lượng không trùng với các bài dự thi gửi Trung ương)

 - Cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đóng trên địa bàn huyện, thành, thị nộp bài về Phòng Tư pháp.

 4. Thời gian tổ chức chấm bài dự thi, tổng kết, trao giải cuộc thi

- Từ ngày 16/5/2015 đến ngày 15/6/2015: Ban chỉ đạo cuộc thi cấp huyện thành lập Ban giám khảo, tổ giúp việc chấm những bài dự thi của địa phương; lựa chọn tối thiểu 20 bài, tối đa 30 bài dự thi có chất lượng gửi về Ban chỉ đạo cấp tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 20/6/2015. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi ở địa phương.

 - Từ 21/6/2015 đến ngày 21/7/2014: Ban chỉ đạo cuộc thi cấp tỉnh thành lập Ban giám khảo tổ chức chấm thi các bài dự thi của các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp của tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; bài dự thi của các huyện, thành, thị. Lựa chọn 20 bài dự thi đạt số điểm cao nhất gửi về Ban tổ chức cuộc thi ở Trung ương để dự thi.

 - Từ ngày 22/7/2015 đến ngày 31/7/2015: Ban chỉ đạo cuộc thi cấp tỉnh tổ chức tổng kết cuộc thi và trao giải thưởng.

V. GIẢI THƯỞNG, KHEN THƯỞNG

a. Giải thưởng

Ban Chỉ đạo cuộc thi tặng Giấy Chứng nhận cho các tập thể, cá nhân đạt giải, kèm theo số tiền thưởng cho mỗi giải như sau:

- Giải tập thể:

+ 03 giải A, mỗi giải trị giá 4.000.000đ

+ 03 giải B, mỗi giải trị giá 3.000.000đ

+ 03 giải C, mỗi giải trị giá 2.000.000đ

- Giải cá nhân:

+ 01 giải đặc biệt trị giá: 10.000.000đ

+ 01 giải nhất: Trị giá 5.000.000đ

+ 03 giải nhì: Mỗi giải trị giá 3.000.000đ

+ 06 giải ba: Mỗi giải trị giá 2.000.000đ

+ 40 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 1.000.000đ.

+ 20 giải phụ khác: Mỗi giải trị giá 500.000đ.

Tùy theo kết quả tổ chức cuộc thi và chất lượng bài thi, Ban chỉ đạo xem xét quyết định có thể thay đổi về số lượng và cơ cấu giải thưởng.

 b. Khen thưởng

Căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua hưởng ứng cuộc thi của các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thành, thị, Ban chỉ đạo cuộc thi tỉnh sẽ xem xét đề nghị UBND tỉnh khen thưởng theo quy định./.

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: