UBND tỉnh: Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần

02/02/2015

Ngày 28/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần, cụ thể như sau:

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ gồm 162 văn bản, trong đó có 50 Nghị quyết của HĐND tỉnh; 85 Quyết định và 27 Chỉ thị của UBND tỉnh; (Có các danh mục kèm theo)

- Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực một phần gồm 30 văn bản, trong đó có 08 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 22 Quyết định của UBND tỉnh. (Có các danh mục kèm theo).

UBND tỉnh thông báo để Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện,  thành, thị, các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Các tin đã đưa ngày: