Thông báo bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành

02/02/2015

Ngày 29/01/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 10 quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc do nội dung không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Vậy UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị, các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.  (Có danh mục kèm theo).

Các tin đã đưa ngày: