Danh mục tài liệu hướng dẫn ôn thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh năm 2021

13/01/2022

Ngày 13/01/2022, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2021 ban hành Quyết định số 72/QĐ-HĐ phê duyệt danh mục tài liệu hướng dẫn ôn thi nâng ngạch công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021.

I. Tài liệu ôn thi môn thi Tin học (áp dụng thi nâng ngạch chuyên viên, kế toán viên)

Thi trắc nghiệm kiến thức chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/20214/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định quy chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tập trung vào hệ điều hành Win 10, Office 2010), gồm:

Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản.

Sử dụng máy tính cơ bản.

 Xử lý văn bản cơ bản.

Sử dụng bảng tính cơ bản.

Sử dụng trình chiếu cơ bản.

Sử dụng internet cơ bản.                                  

II. Tài liệu ôn thi môn ngoại ngữ

1. Áp dụng cho kế toán viên:

Thi trắc nghiệm kiến thức ở trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 14/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, đối với các ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức.

2. Áp dụng cho chuyên viên:

Thi trắc nghiệm kiến thức ở trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 14/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt nam, đối với các ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức.

III. Tài liệu ôn thi môn kiến thức chung (Áp dụng cho cán sự, chuyên viên, kế toán viên)

1. Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Trừ Chương VIII)

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 (Trừ Chương III, IV, V, VII).

3. Luật Thực hành Tiết kiệm chống lãng phí năm 2013.

4. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

5. Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

IV. Tài liệu ôn thi môn chuyên môn, nghiệp vụ

1.Áp dụng ngạch cán sự, chuyên viên:

1. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

2. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (Chương I, II).

3. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngành công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (Chương I, II và Điều 13,14 thuộc Chương IV).

4. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án văn hóa công vụ.

5. Liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Áp dụng với ngạch Kế toán viên:

1. Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

2. Luật Kế toán năm 2015.

3. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán.

4. Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

5. Quy định số 15/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

6. Liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các tin đã đưa ngày: