Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

14/10/2014

Nhằm phổ biến, tuyên truyền nội dung Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và người lao động, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, nội  dung cụ thể như sau:

* Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban chỉ đạo, Ban giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi).

* Hình thức thi: Thi viết.

* Nội dung thi: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ ngày 01/10/2014 đến 25/8/2015, cụ thể:

- Từ 01/10 đến 15/10/2014: Tổ chức thông tin tuyên truyền về cuộc thi đến toàn thể cán bộ và nhân dân.

- Từ 16/10/2014 đến 29/4/2015: Tổ chức làm bài thi. Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị vận động 100% cán bộ; công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động và nhân dân của cơ quan, địa phương tham gia cuộc thi đảm bảo hiệu quả.

- Từ 04/5/2015 đến 29/5/2015: Tổ chức thu bài thi:

+ Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cuộc thi.

+ Cấp huyện: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đóng trên địa bàn huyện, thành, thị nộp bài về Phòng Tư pháp.

- Từ 01/6/2015 đến 25/8/2015: Tổ chức chấm bài, tổng kết, trao giải cuộc thi. 

 
(Nguồn: Kế hoạch số 5973/KH-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh)

 

Các tin đã đưa ngày: