Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tam Đảo

07/01/2022

UBND huyện Tam Đảo ban hành Thông báo số 01/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ đối với 50 ô đất tại khu đất dịch vụ, đấu giá QSDĐ khu Đồng Vàng và khu Đồng Đạy, thôn Nhân Lý, xã Tam Quan.

1. Tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Đảo. Địa chỉ: Thị trấn Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc.

2. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá QSDĐ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo (Thị trấn Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc).

3. Thông tin tài sản đấu giá:

STT

Số hiệu Thửa đất (BĐ QH)

Số thửa trên BĐĐC

Tờ bản đồ địa chính

Diện tích (m2)

Vị trí thửa đất

Giá khởi điểm

Giá trị TS (đồng/thửa)

Ghi chú

Khu A (35 ô đất)

3.575,1

0,0

266.000.000,0

27.423.000.000,0

0,0

1

A1

638

36

112,0

Băng 1 (2 mặt tiền)

12.000.000

1.344.000.000,0

 

2

A2

637

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

3

A3

636

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

4

A4

634

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

5

A5

633

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

6

A6

632

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

7

A7

631

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

8

A8

630

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

9

A9

629

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

10

A10

628

36

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

11

A11

627

36

99,7

Băng 1

10.000.000

997.000.000,0

 

12

A12

626

36

98,7

Băng 1

10.000.000

987.000.000,0

 

13

A13

625

36

97,1

Băng 1

10.000.000

971.000.000,0

 

14

A14

624

36

94,8

Băng 1

10.000.000

948.000.000,0

 

15

A15

623

36

109,7

Băng 1

10.000.000

1.097.000.000,0

 

16

A16

622

36

104,3

Băng 1

10.000.000

1.043.000.000,0

 

17

A17

621

36

114,2

Băng 1

10.000.000

1.142.000.000,0

 

18

A18

620

36

120,6

Băng 1

10.000.000

1.206.000.000,0

 

19

A19

619

36

124,0

Băng 1(2 mặt tiền)

12.000.000

1.488.000.000,0

 

20

A22

675

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

21

A23

674

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

22

A24

673

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

23

A25

672

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

24

A26

671

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

25

A27

670

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

26

A28

669

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

27

A29

668

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

28

A30

667

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

29

A31

666

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

30

A32

665

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

31

A33

664

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

32

A34

663

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

33

A35

662

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

34

A36

661

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

35

A37

660

36

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

Khu B (gồm 14 ô đất)

1.481,3

0,0

109.000.000,0

11.269.500.000,0

0,0

1

B2

654

49

152,0

Băng 2

4.500.000

684.000.000,0

 

2

B3

653

49

133,0

Băng 2

4.500.000

598.500.000,0

 

3

B4

652

49

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

4

B5

651

49

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

5

B6

650

49

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

6

B7

649

49

100,0

Băng 2

4.500.000

450.000.000,0

 

7

B9

646

49

84,3

Băng 1

10.000.000

843.000.000,0

 

8

B10

645

49

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

9

B11

644

49

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

10

B12

643

49

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

11

B13

642

49

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

12

B14

641

49

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

13

B15

640

49

100,0

Băng 1

10.000.000

1.000.000.000,0

 

14

B16

639

49

112,0

Băng 1 (2 mặt tiền)

12.000.000

1.344.000.000,0

 

Khu Đồng Vàng, thôn Nhân Lý xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

 

 

15

A9

599

36

125

Băng 1

7.000.000

875.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (50 ô đất)

 

5.181,4

0,0

382.000.000,0

39.567.500.000,0

0,0

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản.

5. Hồ sơ đăng ký của tổ chức bán đấu giá bao gồm:

- Văn bản đề nghị được thực hiện bán đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của đơn vị gồm có: Về cơ sở vật chất, kinh nghiệm của Giám đốc, số lượng đấu giá viên, đội ngũ lao động, chấp hành chính sách thuế, kinh nghiệm tổ chức, tài khoản giao dịch, các thông tin khác;

- Phương án đấu giá;

- Thù lao dịch vụ, dự toán chi phí tổ chức thực hiện đấu giá phù hợp.

6. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/01/2022 đến hết ngày 14/01/2022 (Trong giờ hành chính).

7. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo (Thị trấn Hợp Châu - Tam Đảo - Vĩnh Phúc).

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Các tin đã đưa ngày: