Thể lệ Giải thưởng báo chí xuất sắc về chủ đề Vĩnh Phúc phòng, chống đại dịch COVID-19

25/10/2021

I. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU TÁC PHẨM BÁO CHÍ THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG

Các tác phẩm tham gia gia xét “Giải thưởng báo chí xuất sắc về chủ đề Vĩnh Phúc phòng chống dịch bệnh Covid-19” là các tác phẩm đáp ứng các yêu cầu sau:

- Là tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Vĩnh Phúc, phù hợp với quan điểm chỉ đạo tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có tính phát hiện, đảm bảo chính xác, khách quan, nêu được vấn đề dư luận quan tâm và hiệu quả xã hội tốt.

- Ưu tiên tác phẩm có tính phát hiện vấn đề mới; đề xuất được các giải pháp hữu hiệu góp phần nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Vĩnh Phúc thành “vùng xanh an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

- Các loại hình báo chí được xét gồm: báo in, báo phát thanh, báo truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.

- Các tác phẩm báo chí được xét gồm: Báo in (bài phản ánh, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra, ký báo chí). Báo phát thanh (bài phản ánh; bình luận, chuyên luận vấn đề sự kiện; phóng sự phản ánh, phóng sự điều tra). Báo hình (phóng sự thời sự, phóng sự chuyên đề, phóng sự điều tra, bình luận, chuyên luận, tọa đàm vấn đề sự kiện, ký sự truyền hình, phim tài liệu). Báo điện tử (bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí). Ảnh báo chí (ảnh đơn, phóng sự ảnh, chùm ảnh).

- Tác phẩm báo chí tham gia xét “Giải thưởng báo chí xuất sắc về chủ đề Vĩnh Phúc phòng chống dịch bệnh Covid-19” phải là tác phẩm đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản.

- Tác phẩm tham dự đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ 01/01/2021 đến 01/12/2021.

* Hồ sơ tác phẩm bao gồm

- Quy định chung

+ Tác phẩm tham dự của các tác giả ghi rõ: Bài dự thi “Giải thưởng báo chí xuất sắc về chủ đề Vĩnh Phúc phòng chống dịch bệnh Covid-19”, họ tên, bút danh, số điện thoại liên hệ, đơn vị công tác của tác giả, tên tác phẩm, ngày, tháng, năm, số báo đăng (đối với báo in, báo điện tử), phát sóng đối với báo hình, báo phát thanh. Hồ sơ tác phẩm tham dự có xác nhận của thủ trưởng cơ quan tác giả công tác.

+ Tác phẩm tham dự: không trả lại tác giả, Ban Tổ chức lưu hồ sơ các tác phẩm tham dự.

Lưu ý:  Không xét chọn các tác phẩm đã đạt giải “Giải Báo chí tỉnh Vĩnh Phúc” và các cuộc thi báo chí khác.

- Quy định cụ thể

+ Đối với báo in: tác giả gửi bài dự thi ngoài phô tô bản gốc bài báo và măngséc tờ báo đăng bài, nộp kèm bản đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4. Mỗi tác phẩm tham dự là một hoặc một loạt bài. Bài tham dự không quá 2.000 từ; đối với loạt bài nhiều kỳ không quá 3 kỳ, mỗi kỳ không quá 1.600 từ. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng Giải xem xét quyết định.

+ Đối với báo phát thanh: Tác phẩm phát thanh được thể hiện trên đĩa CD hoặc lưu trong USB (không nhiễm virus); phải thể hiện đặc trưng của phát thanh có tiếng nói, tiếng động nền và âm nhạc. Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự phát thanh không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Tác giả nộp kèm bản đánh máy bài dự thi in trên giấy khổ A4 (ghi rõ nội dung người nói, trả lời phỏng vấn).

+ Đối với báo truyền hình: Các loại bài, tác phẩm truyền hình phải thể hiện đặc trưng của loại hình truyền hình (hình ảnh, âm thanh, đọc lời bình phải đạt yêu cầu chất lượng). Các phóng sự thời sự không quá 10 phút; các phóng sự điều tra, phóng sự chuyên mục, ký sự truyền hình không quá 15 phút; phóng sự chuyên mục văn nghệ không quá 20 phút; phim tài liệu thời lượng không quá 30 phút. Các tác giả dự thi gửi tác phẩm được thể hiện trên đĩa DVD hoặc lưu trong USB (không nhiễm virus); Bài, lời bình phóng sự truyền hình đánh máy trên giấy A4 (ghi rõ nội dung người trả lời phỏng vấn); nộp kèm bản đánh máy bài dự thi, lời bình phóng sự truyền hình in trên giấy khổ A4

+ Đối với báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu viết riêng cho cổng, trang thông tin điển tử tổng hợp, báo điện tử (không xét tác phẩm lấy từ báo in); tác phẩm thể hiện đặc trưng của báo điện tử là ngắn gọn, có tính liên kết. Tác giả gửi tác phẩm dự thi là bản sao in chính gốc; ngày tháng năm đăng trên cổng, trang thông tin điện tử; đồng thời gửi kèm bản đánh máy tác phẩm in trên giấy khổ A4.

+ Đối với ảnh báo chí: ảnh đơn, các phóng sự ảnh, chùm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc ảnh đen trắng. Mỗi phóng sự ảnh từ 3 đến 5 ảnh (ảnh cỡ 18x24 cm); không xét ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ GIẢI

- Tác giả: Là các nhà báo chuyên nghiệp (ở các cơ quan báo chí) và cộng tác viên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tác giả tham dự giải: không bị hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian tổ chức cuộc thi.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không tham dự cuộc thi.

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được gửi một tác phẩm dự Giải thưởng ở một loại hình; mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm và có thể cùng đứng tên trong một nhóm tác giả (tác giả là quay phim, được ký tên tối đa 2 nhóm tác giả).

III. VỀ GIẢI THƯỞNG

1. Báo in: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải:                                  3.000.000 đ

- Giải B: 2 giải, mỗi giải                     2.000.000 đ

- Giải C: 3 giải, mỗi giải                     1.500.000 đ

2. Báo phát thanh: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải:                                  3.000.000đ

- Giải B: 1 giải:                                  2.000.000đ

- Giải C: 1 giải, mỗi giải:                    1.500.000đ

3. Báo truyền hình: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải                                   3.000.000đ

- Giải B: 2 giải, mỗi giải:                    2.000.000đ

- Giải C: 3 giải, mỗi giải:                    1.500.000đ

4. Báo điện tử: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải                                   3.000.000đ

- Giải B: 1 giải                                    2.000.000đ

- Giải C: 3 giải, mỗi giải:                    1.500.000đ

5. Ảnh báo chí: 4 nhóm giải

- Giải A: 1 giải                                   2.000.000đ

- Giải B: 1 giải                                    1.500.000đ

- Giải C: 2 giải, mỗi giải:                    1.000.000đ

IV. QUY TRÌNH, THỦ TỤC, THỜI GIAN XÉT CHỌN TÁC PHẨM

- Các chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận các tác phẩm tham dự thi của phóng viên, cộng tác viên tiến hành sơ tuyển tác phẩm vòng loại, sau đó gửi về Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc.

- Các cơ quan ban ngành đoàn thể của tỉnh; Ban Tuyên giáo, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao các huyện, thành phố tập hợp các bài tham dự thi của cán bộ, nhân viên ghi rõ họ tên tác giả, bài đăng trên báo, ngày tháng năm (kèm theo danh sách tác giả, tác phẩm, thể loại, ngày giờ đăng báo, phát sóng) đóng dấu xác nhận của cơ quan chuyển về Ban Tổ chức Giải thưởng.

Hạn cuối cùng: Ngày 15/12/2021 (theo dấu bưu điện).

Địa chỉ: Hội Nhà báo Vĩnh Phúc, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài phong bì ghi rõ: Bài dự thi “Giải thưởng báo chí xuất sắc về chủ đề Vĩnh Phúc phòng chống dịch bệnh Covid-19”.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Đồng chí Triệu Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0989551712.

Tất cả các tác phẩm tham dự không hoàn trả lại tác giả; Hội Nhà báo tỉnh lưu hồ sơ các tác phẩm tham dự.

Nguồn: Thể lệ số 38 /TL- HNB ngày 22/10/2021 của Hội Nhà báo tỉnh

 

 

Các tin đã đưa ngày: