Phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

20/10/2021

Sở Y tế vừa ban hành Thông báo số 222/TB-SYT về phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 đến quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tính đến 15h00 ngày 20/10/2021).

Theo đó, với quy mô cấp huyện: Vĩnh Phúc có 3 địa phương xác định cấp độ 1 gồm: thành phố Phúc Yên, huyện Lập Thạch và huyện Tam Đảo, 6 địa phương xác định cấp 2 gồm: thành phố Vĩnh Yên, các huyện: Bình Xuyên, Sông Lô, Tam Dương, Vĩnh Tường và Yên Lạc.

Đối với quy mô cấp xã: có 37/136 xã, phường, thị trấn xác định cấp độ 1 và 99/136 xã, phường, thị trấn xác định cấp độ 2.

Trước đó, UBND tỉnh đã công bố toàn tỉnh Vĩnh Phúc xác định cấp độ dịch ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng màu Vàng).

Nga Hải