UBND huyện Yên Lạc: Thông báo lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng tại xã Liên Châu và Trung Nguyên

16/10/2021

UBND huyện Yên Lạc thông báo về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá QSD 03 thửa đất tại thôn Thụ Ích và thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu và 07 thửa đất tại thôn Lỗ Quynh và thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên.

Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lạc - Đại diện là Ban Bồi thường GPMB&PTQĐ huyện Yên Lạc (Địa chỉ: số 160, đường Dương Tĩnh, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), đồng thời là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá QSD đất .

Thông tin tài sản đấu giá 03 thửa đất tại xã Liên Châu:

TT

Khu vực, vị trí

 

Số ô đất

Diện tích (m2/ô)

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

(đ/m2)

Tổng giá trị

tài sản

Ghi chú

a.

Tại thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc

1

A1

1

100

25.000.000

2.500.000.000

 

2

A2

1

100

25.000.000

2.500.000.000

 

b.

Tại thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc

3

DC1.01

1

176,6

6.500.000

1.147.900.000

 

Tổng cộng

3

 

 

6.147.900.000

 

 

Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn./.)

Thông tin tài sản đấu giá 07 thửa đất tại xã Trung Nguyên:

TT

Khu vực, vị trí

 

Số ô đất

Diện tích (m2/ô)

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đ/m2)

Tổng giá trị tài sản

Ghi chú

a.

Tại thôn Lỗ Quynh, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc

1

A1

1

134,9

11.000.000

1.483.900.000

 

2

A2

1

116,7

11.000.000

1.283.700.000

 

3

A3

1

113

11.000.000

1.243.000.000

 

4

A4

1

109,3

11.000.000

1.202.300.000

 

5

A5

1

108

11.000.000

1.188.000.000

 

b.

Tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc

6

A1

1

146

8.500.000

1.241.000.000

 

 

7

A2

1

145,1

10.000.000

1.451.000.000

 

 

Tổng cộng

7

 

 

9.092.900.000

 

 

 

(Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm chín mươi hai triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn./.)

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Tại Ban Bồi thường GPMB&PTQĐ huyện Yên Lạc. Địa chỉ: Số 160, đường Dương Tĩnh, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND huyện Yên Lạc thông báo mời các đơn vị tham gia thực hiện

Xem chi tiết thông báo số 349; 350.

 

Các tin đã đưa ngày: