Kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, huyện, xã tháng 9 và quý III/2021

29/09/2021

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vừa ban hành báo cáo về kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã tháng 09/2021 và quý III năm 2021.

Tháng 9/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tiếp nhận mới 4.131 hồ sơ, hồ sơ tồn kỳ trước chuyển sang là 2.171, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 6.302 hồ sơ; đến hạn giải quyết là 4.169 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 4.157 hồ sơ (đạt 99,71%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 12 hồ sơ (chiếm 0,29%). Có 90 hồ sơ (chiếm 2,16%), các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 1.598 hồ sơ, trong đó có 61 hồ sơ nộp mức độ 3 và 1.537 hồ sơ nộp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 18,9% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Quý III/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận mới 14.043 hồ sơ, hồ sơ tồn kỳ trước chuyển sang là 2.191, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 16.234 hồ sơ; đến hạn giải quyết là 14.101 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 14.064 hồ sơ (đạt 99,74%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 37 hồ sơ (chiếm 0,26%). Có 461 hồ sơ (chiếm 3,3%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ. Trung tâm đã trả 13.009 kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân. Có 15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 5.629 hồ sơ, trong đó có 260 hồ sơ nộp mức độ 3, 5.369 hồ sơ nộp mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 19,5% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Tháng 9/2021, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã tiếp nhận mới 17.592 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 695 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 18.287 hồ sơ; đến hạn giải quyết là 17.810 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 17.176 hồ sơ (đạt 96,44%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 634 hồ sơ (chiếm 3,56%). Có 23 hồ sơ (chiếm 0,13%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ. Toàn bộ các huyện, thành phố phát sinh 9 hồ sơ trực tuyến.

Quý III/2021, Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tiếp nhận mới 54.647 hồ sơ, hồ sơ tồn kỳ trước chuyển sang 679, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 55.845 hồ sơ; đến hạn giải quyết là 54.845 hồ sơ. Đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 52.910 hồ sơ (đạt 96,47%). Hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 1.935 hồ sơ (chiếm 3,53%). Có 71 hồ sơ (chiếm 0,13%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ. Toàn bộ các huyện, thành phố phát sinh 20 hồ sơ trực tuyến.

Xem chi tiết kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cấp tỉnh tháng 9 và quý III/2021.

Xem chi tiết kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã tháng 9/2021.

Xem chi tiết kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã quý III/2021.

 

Các tin đã đưa ngày: