Kế hoạch tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

05/09/2021
I. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

2. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

a) Số lượng người làm việc được giao: 168.

b) Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 31.

c) Vị trí việc làm tuyển dụng: 14 vị trí.

d) Số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu.

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NĂM 2021

TT

Tên đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụng

Mô tả vị trí việc làm

Cơ cấu, điều kiện tuyển dụng

1

Chi cục Thủy lợi

01

Kế toán

01 Viên chức ngạch Kế toán viên (Mã ngạch: 06.031). Thực hiện công tác kế toán Quỹ Phòng chống thiên tai và công tác kế toán kho vật tư phòng chống lụt bão của tỉnh; theo dõi công tác kiểm kê vật tư tại Hạt Quản lý đê tả sông Hồng, Hạt Quản lý đê tả sông Phó Đáy; Hạt Quản lý đê Sông Lô, Lập Thạch.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

2

Trung tâm Giống Nông nghiệp

03

Kiểm nghiệm giống cây trồng

03 viên chức ngạch kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III (Mã ngạch: V.03.03.08). Xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện việc khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống cây trồng đúng quy trình kỹ thuật; trực tiếp kiểm tra quy trình sản xuất và kinh doanh giống; tham gia các đề tài NCKH về khảo, kiểm nghiệm giống và sản phẩm giống cây trồng; lưu giữ bảo tồn nguồn gen các giống cây trồng.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Trồng trọt; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

01

Kiểm nghiệm thủy sản

01 viên chức ngạch kiểm nghiệm viên thủy sản hạng III (Mã ngạch: V.03.08.23). Xây dựng kế hoạch, phương án, tổ chức thực hiện việc khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống thủy sản, sản phẩm thủy sản, thức ăn, hóa chất, chế phẩm sinh học; kiểm tra quy trình sản xuất và kinh doanh giống thủy sản; kiểm tra theo dõi quá trình nuôi trồng thủy sản, thí nghiệm phục vụ quá trình kiểm nghiệm, khảo nghiệm, kiểm định.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Quản lý thủy sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản, Bệnh học thủy sản; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

01

Kế toán

01 viên chức ngạch Kế toán viên (Mã ngạch: 06.031) thực hiện chế độ chính sách tiền lương cho viên chức và người lao động của đơn vị; trực tiếp thực hiện việc thu thập, phân tích xử lý thông tin, số liệu kế toán; kiểm tra giám sát các khoản thu chi tài chính, nghĩa vụ thu, nộp thanh toán nợ. Thực hiện thanh quyết toán các chương trình thuộc lĩnh vực được giao.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

3

Sự nghiệp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

02

Bảo vệ thực vật

02 viên chức ngạch Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III (Mã ngạch: V.03.01.02). Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án kỹ thuật về công tác bảo vệ thực vật. Điều tra, thu thập, phân tích số liệu, thông tin để đánh giá tình hình bảo vệ thực vật trên địa bàn. Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông về bảo vệ thực vật và các chương trình, dự án về bảo vệ thực vật, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật vào sản xuất.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Nông học, Trồng trọt, Khoa học cây trồng; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

01

Giám định thuốc Bảo vệ thực vật

01 viên chức ngạch Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III (Mã ngạch: V.03.02.05). Tổ chức, thực hiện việc kiểm định chất lượng, dư lượng, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật. Hướng dẫn, kiểm tra và tiến hành quy trình phân tích khảo nghiệm thuốc. Kiểm tra, tổng hợp các số liệu để kết luận hoặc báo cáo về kết quả kiểm định, khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Bảo vệ thực vật, Nông học, Trồng trọt, Khoa học cây trồng; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

4

Sự nghiệp Chi cục Chăn nuôi và thú y

02

Kiểm tra vệ sinh thú y

02 viên chức ngạch Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III (Mã ngạch: V.03.05.14). Làm việc tại Trạm Chăn nuôi và Thú y. Lấy mẫu phục vụ công tác kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; Kiểm nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các khâu kỹ thuật của các kỹ thuật viên vệ sinh thú y; Tuyên truyền, hướng dẫn về kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Chăn nuôi, Thú y, Chăn nuôi thú y. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

02

Kiểm nghiệm chăn nuôi

02 viên chức ngạch Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III (Mã ngạch: V.03.07.20). Làm việc tại Trạm Chăn nuôi và Thú y. Xây dựng kế hoạch, phương án khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; Tổ chức thực hiện việc khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi; Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi; Tập huấn cho các kỹ thuật viên và cộng tác viên.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Chăn nuôi, Chăn nuôi thú y, Khoa học môi trường. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

5

Trung tâm Khuyến nông

02

Thông tin tuyên truyền

02 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07); Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông; phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến về lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản cho nông dân.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm sinh học; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

01

Chuyển giao tiến bộ KHKT

01 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07). Thực hiện các chuyên mục, phóng sự, tuyên truyền phổ biến kịp thời cho bà con nông dân; tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện tay nghề cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện các hoạt động viết tin, bài liên quan đến hoạt động thông tin tuyên truyền sản xuất nông nghiệp.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Trồng trọt, Khoa học cây trồng; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

6

Trung tâm Thông tin Nông nghiệp và PTNT

02

Công nghệ thông tin

02 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07). Xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị, sửa chữa, bảo trì mạng, quản trị cổng giao tiếp điện tử, các phần mềm dùng chung; xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, đăng tin, bài, cơ sở dữ liệu lên Cổng giao tiếp điện tử của ngành; tham mưu ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT phục vụ công tác điều hành

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Tin học, Quản trị thông tin. Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

7

Trung tâm Kiểm định giám sát công trình Nông nghiệp và PTNT

01

Kế toán

01 viên chức ngạch Kế toán viên (Mã ngạch: 06.031) thực hiện các nhiệm vụ về công tác kế toán của đơn vị.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

8

Trung tâm Kiểm nghiệm chứng nhận chất lượng đất &Vật tư nông nghiệp

01

Nông hóa, thổ nhưỡng

01 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07). Thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu đất tại các điểm mạng lưới để phân tích, theo dõi về độ dày, diễn biến độ phì nhiêu của tầng đất canh tác phục vụ sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn các giải pháp sử dụng đất có hiệu quả phục vụ mục đích phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Quản lý đất đai. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

9

Trung tâm Phát triển lâm nông nghiệp

01

Kỹ sư lâm nghiệp

01 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07). Thực hiện nhiệm vụ cập nhật thông tin, dự báo xu hướng phát triển lâm nghiệp; thực hiện về quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ diện tích rừng được giao; xây dựng cơ sở dữ liệu về lâm nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách, dự án phát triển lâm nông nghiệp

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Quản lý tài nguyên thiên nhiên. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

10

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

03

Quản lý, khai thác nước sạch

03 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07). Thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn; quản lý, bảo vệ, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn; lập hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước, cấp phép xả thải; chuyển giao tiến bộ, công nghệ về nước sạch.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Cấp thoát nước. Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương

01

Kiểm nghiệm nước và môi trường

01 viên chức ngạch kỹ sư hạng III (Mã ngạch: V.05.02.07). Thực hiện nhiệm vụ kiểm nghiệm nước và môi trường trong sản xuất, cung cấp, tiêu thụ nước sạch nông thôn.

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành  Khoa học môi trường; Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương; Có chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

- Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm cần tuyển; Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc tương đương.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

- Ngoại ngữ: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 15/01/2020 trở về trước được quy đổi: Chứng chỉ A tương đương với chứng chỉ A1 và bậc 1; Chứng chỉ B tương đương với chứng chỉ A2 và bậc 2; Chứng chỉ C tương đương với chứng chỉ B1 và bậc 3. Từ ngày 15/01/2020 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ phù hợp theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Tin học: Chứng chỉ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 10/8/2016 trở về trước được coi tương đương trình độ công nghệ thông tin cơ bản; Từ ngày 11/8/2016 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

- Anh hùng lực Lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sỹ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

            b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ, mỗi người chỉ đăng ký 01 vị trí dự tuyển/đơn vị và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Địa chỉ: Số 98, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113. 847.434 (Có mẫu Phiếu kèm theo).

 2. Hồ sơ tuyển dụng

a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

- Bản gốc và bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(Hồ sơ trúng tuyển được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ).

b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Hồ sơ viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV, ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

III. NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy;

b) Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định tại điểm b mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Thang điểm thi: 100 điểm.

IV. CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm tuyển dụng của mỗi đơn vị.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. CHẾ ĐỘ TẬP SỰ, TUYỂN DỤNG

1. Chế độ tập sự: Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định với thời gian tập sự 12 tháng.

2. Chế độ tuyển dụng

a) Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.

b) Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng có thời hạn lần đầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn trong khoảng thời gian đủ 12 tháng đến 60 tháng hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.

VI. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu lệ phí tuyển dụng dự kiến 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/01 thí sinh.

VII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 30/9/2021

- Ban hành kế hoạch và đăng thông báo tuyển viên chức trên báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, trên website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: sonnptnt.vinhphuc.gov.vn; website Sở Nội vụ và dán niêm yết tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Đúng17h00 ngày 30/9/2021 kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Địa chỉ tiếp nhận. Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 98 đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại 0211.3847.434.

2. Từ ngày 05/10/2021: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ thi, Ban Kiểm tra phiếu dự thi.

3. Từ ngày 12/10/2021:

- Công khai tài liệu ôn thi trên website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ: sonnptnt.vinhphuc.gov.vn (không tổ chức hướng dẫn ôn thi).

- Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển Vòng 1 tại trụ sở và trên website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Thông báo triệu tập thí sinh dự thi Vòng 1.

3. Từ ngày 29/10/2021 đến ngày 31/10/2021: Tổ chức thi vòng 1.

4. Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/11/2021: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 1 tại trụ sở và trên website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 30/11/2021: Nhận đơn phúc khảo vòng 1.

6. Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 07/12/2021: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 1;

7. Từ ngày 07/12/2021:Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

8. Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 19/12/2021: Tổ chức thi vòng 2.

9. Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 28/12/2021:Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 2 tại trụ sở và trên website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10. Từ ngày 29/12/2021 đến ngày 12/01/2022: Nhận đơn phúc khảo vòng 2.

11. Từ ngày 13/01/2022 đến ngày 21/01/2022: Tổ chức chấm phúc khảo  và thông báo kết quả phúc khảo vòng 2.

12. Từ ngày 24/01/2022 đến  ngày 15/02/2022: Thu và kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển.

13. Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 24/02/2022: Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển.

14. Từ ngày 25/2/2022: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển theo quy định.

Nguồn: Kế hoạch số 69/KH-SNN&PTNT ngày 01/9/2021
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: