Kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã từ ngày 21/7đến 20/8/2021

30/08/2021

Theo Báo cáo số 19/BC-TTPVHCC của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trong tháng 8/2021 đã tiếp nhận mới 19.630 hồ sơ, hồ sơ trả trước và đúng hạn là 19.255 hồ sơ (đạt 96,55%), hồ sơ đến hạn giải quyết 19.944 hồ sơ, hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả 689 hồ sơ chiếm 3,45 %, các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ là 16 hồ sơ (chiếm 0,08%).

Kết quả giải quyết TTHC đúng và trước hạn tăng cao, TTHC chậm hạn tiếp tục giảm mạnh đạt 3,45%, trong đó so với các kỳ báo cáo tháng 7 giảm 3,86%. Đặc biệt giảm tới 49,54% so với tháng 01/2021. Đây là kết quả tốt nhất sau 01 năm cấp huyện, xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin điện tử một cửa. Có đến 5/9 huyện, thành phố đạt tỷ lệ này dưới 3% và cả 9/9 huyện, thành phố đạt tỷ lệ dưới 10%. Huyện Lập Thạch lần đầu tiên vươn lên đứng vị trí thứ nhất với tỷ lệ chậm, quá hạn 0,33%; huyện Sông Lô và huyện Tam Dương là các địa phương có chuyển biến rõ rệt (huyện Sông Lô giảm từ 10,85% xuống còn 1,31%; huyện Tam Dương giảm từ 10,55% xuống còn 2,27%); huyện Vĩnh Tường tiếp tục là địa phương có tỷ lệ này cao nhất (9,98%).

 

Các tin đã đưa ngày: