99,51% tỷ lệ giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bảo đảm trước và đúng hạn

23/08/2021

Theo Báo cáo số 20/BC-TTPVHCC của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về kết quả tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính, trong tháng 8/2021 đã tiếp nhận mới 4.551 hồ sơ, tồn kỳ trước chuyển sang 2.496 hồ sơ, lũy kế đã và đang giải quyết trong kỳ là 7.047 hồ sơ; số hồ sơ đến hạn giải quyết là 4.652; đã có kết quả trả trước và đúng hạn là 4.629 hồ sơ (đạt 99,51%), hồ sơ đã trả kết quả nhưng chậm hạn và hồ sơ quá hạn giải quyết nhưng chưa có kết quả là 23 hồ sơ (chiếm 0,49%); 101 hồ sơ (chiếm 2,2%) các cơ quan thụ lý trả lại hồ sơ và người nộp đề nghị rút hồ sơ; 4.275 hồ sơ đã trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Có 15 sở, banh, ngành phát sinh hồ sơ trực tuyến với tổng số 1.997 hồ sơ, trong đó có 58 hồ sơ nộp mức độ 3 và 1.939 hồ sơ nộp mức độ 4; 1.079 hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh và 918 hồ sơ nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trung bình đạt 20% trên tổng số hồ sơ giải quyết của các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết.

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên trong tháng số lượng hồ sơ tiếp nhận mới có giảm so với tháng 7. Có 15 cơ quan, đơn vị trả kết quả giải quyết TTHC trước và đúng hạn đạt 100%. Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế có hồ sơ chậm phát sinh trở lại. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan có tỷ lệ hồ sơ chậm, quá hạn cao nhất (4,55% với 6/132 hồ sơ chậm, quá hạn).

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại trung tâm, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến và thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc nộp hồ sơ, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính./.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: