UBND tỉnh đính chính Quyết định số 1890/QĐ-CT ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

28/07/2021

Sau khi rà soát quyết định công bố của Bộ Tư pháp và Quyết định số 1890/QĐ-CT ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố 02 nhóm thủ tục hành chính thực hiện liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cơ quan đăng ký thường trú và Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 27/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2004/QĐĐC-CT  đính chính nội dung Quyết định số 1890/QĐ-CT.

Tại Điều 2 có ghi: “Bãi bỏ 02 nhóm thủ tục hành chính được Công bố tại Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và 02 thủ tục hành chính: số thứ tự 01, phụ lục 01; số thứ tự 01, phụ lục 02 tại Quyết định số 1906/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc”.

Nay đính chính là: “Bãi bỏ 02 nhóm thủ tục hành chính được Công bố tại Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc”.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1890/QĐ-CT ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 1890/QĐ-CT ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày 27/7/2021./.

 

Các tin đã đưa ngày: