Kế hoạch tổ chức hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

14/06/2021

Ngày 09/6/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 09-KH/BTGTU về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp; tạo điều kiện để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng; tuyển chọn, công nhận, suy tôn báo cáo viên tiêu biểu.

Thông qua hội thi, giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở.

2. Yêu cầu

Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, tránh hình thức, triển khai đúng tiến độ; đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng; đánh giá đúng khả năng, chuyên môn, nghiệp vụ của báo cáo viên.

Công tác tuyên truyền về hội thi cần được tiến hành trước, trong và sau khi kết thúc hội thi, với nhiều hình thức. Trong đó, đặc biệt sử dụng sức lan tỏa sâu rộng của các cơ quan truyền thông.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ, XÉT GIẢI  

1. Phương thức tổ chức và đối tượng dự thi

- Phương thức: Hội thi được tiến hành ở cấp tỉnh để lựa chọn báo cáo viên tham dự Hội thi khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

- Đối tượng: Là Báo cáo viên của các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, đã được cấp ủy ra quyết định công nhận. 

- Số lượng dự thi: Mỗi huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn cử 01 báo cáo viên tiêu biểu tham dự Hội thi cấp tỉnh.

2. Nội dung thi: Thí sinh lựa chọn nội dung trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoặc Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 để dự thi; khuyến khích liên hệ thực tiễn cơ quan, địa phương nơi thí sinh công tác, sinh sống.

3. Hình thức thi

Mỗi thí sinh phải tham dự đủ 03 phần thi:

- Soạn Đề cương thuyết trình: Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng, không quá 12 trang A4, ngoài bìa ghi rõ: Đề cương dự thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021; tên bài thi; họ và tên thí sinh; chức vụ, đơn vị công tác). Ban Giám khảo chấm điểm Đề cương bản word. Đối với thí sinh sử dụng phần mềm powerpoint khi thi thuyết trình thì đồng thời phải gửi slide (không quá 60 slide) cho Ban Tổ chức.

- Phần thi thuyết trình: Thí sinh lựa chọn phần trọng tâm trong chuyên đề đã đăng ký dự thi hoặc toàn bộ nội dung chuyên đề đã chuẩn bị để trình bày trong  thời gian 20 phút.

- Thuyết trình bài dự thi theo chủ đề đã đăng ký với Ban Tổ chức, thời gian thuyết trình không quá 10 phút.

- Phần trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo: Nội dung các câu hỏi liên quan trực tiếp tới bài thuyết trình và có mở rộng để kiểm tra kiến thức, kỹ năng của báo cáo viên. Thời gian trả lời câu hỏi không quá 05 phút.

4. Tài liệu: Thí sinh sử dụng tài liệu chính thống của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương để chuẩn bị đề cương bài thuyết trình, trả lời câu hỏi do Ban giám khảo đặt ra; chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trích dẫn.

5. Phương thức đánh giá, xếp loại

5.1.. Phương thức đánh giá

- Các nội dung thi: Đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi được tính theo thang điểm 10 (có biểu điểm riêng cho mỗi nội dung thi).

- Kết quả điểm thi của mỗi thí sinh tham dự là trung bình cộng của 03 loại điểm trên (tổng số điểm chia 6). Trong đó:  

+ Điểm đề cương: hệ số 2.

+ Điểm thuyết trình: hệ số 3.

+ Điểm trả lời câu hỏi: hệ số 1.

5.2.. Xếp loại

- Loại giỏi: đạt từ 8,5 đến 10 điểm.

- Loại khá: đạt từ 07 đến dưới 8,5 điểm.

- Loại trung bình: đạt từ 05 đến dưới 07 điểm.

- Loại yếu: đạt dưới 05 điểm.

III. THỜI GIAN

Trong tháng 9/2021. Tùy vào diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ thông báo thời gian chính thức tổ chức Hội thi cho các đơn vị sau.

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ THƯ KÝ

1. Ban Tổ chức

Ban Tổ chức Hội thi do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng ban và một số thành viên.

2. Ban Giám khảo

Ban Giám khảo Hội thi từ 5 đến 7 đồng chí, do một đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng ban và một số thành viên khác.

3. Tổ Thư ký

Tổ Thư ký gồm 02 đồng chí, là công chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

V. KINH PHÍ VÀ KHEN THƯỞNG

1. Kinh phí

- Đơn vị có thí sinh dự thi tự đảm bảo kinh phí cho thí sinh dự thi.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện, kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh, khu vực và chung khảo toàn quốc.

2. Khen thưởng

- Số lượng giải thưởng Hội thi gồm:

+ 01 giải Nhất;

+ 02 giải Nhì;

+ 03 giải Ba;

+ Một số Giải khuyến khích.

- Cách xét giải lựa chọn từ cao xuống thấp. Báo cáo viên đạt giải Nhất phải đạt loại giỏi (đạt từ 8,5 điểm trở lên). Nếu không đạt loại giỏi, người cao điểm nhất chỉ được giải Nhì. Báo cáo viên đạt giải khuyến khích phải đạt điểm khá trở lên.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải.

- Giá trị giải thưởng do Ban Tổ chức Hội thi quyết định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Thường trực các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để cơ quan và thí sinh tham dự Hội thi đạt kết quả cao.

2. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Lựa chọn báo cáo cáo viên, gửi hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh. Hồ sơ đăng ký gồm có:

+ Công văn và danh sách đăng ký báo cáo viên tham gia hội thi (Họ và tên, năm sinh, giới tính, dân tộc, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, chức vụ, đơn vị công tác, thời gian làm báo cáo viên, tóm tắt thành tích trong công tác và hoạt động tuyên truyền miệng).

+ Đề cương bài thuyết trình có chữ ký của người soạn và chữ ký của người duyệt (lãnh đạo nơi người dự thi công tác và lãnh đạo ban tuyên giáo huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy).

Hồ sơ gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua phòng Thông tin công tác tuyên giáo và Tổng hợp) trước khi diễn ra Hội thi 20 ngày; đồng thời gửi file đề cương (bản word và slide) qua địa chỉ email: sinhhoatchibovp@gmail.com

- Thành lập đoàn cổ động viên của đơn mình (mỗi đơn vị ít nhất 15 người) gồm các đồng chí cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo, các đồng chí báo cáo viên để tham gia học tập kinh nghiệm, cổ vũ tinh thần báo cáo viên dự thi phấn khởi, tự tin và tăng thêm phần long trọng cho Hội thi.

3. Giao Phòng Thông tin công tác tuyên giáo và Tổng hợp thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi theo kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (qua Phòng Thông tin công tác tuyên giáo và Tổng hợp) để cùng phối hợp giải quyết.

 

Các tin đã đưa ngày: