Sở Khoa học và Công nghệ: Thông báo điều chỉnh thời hạn đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh

01/05/2021

Căn cứ Thông báo số 56/TB-SKHCN ngày 04/3/2021 về việc đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Theo đó, thời hạn nhận hồ sơ (công văn và danh mục) đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, trước ngày 15/7/2021.

Tuy nhiên, đến ngày 31/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 718/BKHCN-KHTC v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) và dự toán ngân sách KH&CN năm 2022. Trong đó, yêu cầu trước ngày 30/6/2022, các bộ, cơ quan trung ương, địa phương hoàn thành việc tổ chức các Hội đồng xác định nhiệm vụ, tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN của bộ, cơ quan trung ương, địa phương (bao gồm cả nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc các chương trình KH&CN cấp quốc gia giao Bộ, ngành và cấp bộ, cấp cơ sở), thẩm định, phê duyệt kinh phí để bố trí kế hoạch thực hiện năm 2022 và tổng hợp vào kế hoạch KH&CN năm 2022 của bộ, cơ quan trung ương, địa phương gửi Bộ KH&CN.

Để triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung theo yêu cầu của Bộ KH&CN, Sở Khoa học và Công nghệ điều chỉnh thời hạn gửi hồ sơ (công văn và danh mục) đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 42Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), chậm nhất ngày 15/6/2021.

Các nội dung khác giữ nguyên theo thông báo số 56/TB-SKHCN ngày 04/3/2021.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0989.152.009/0989.580.479.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC

Các tin đã đưa ngày: