Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

18/07/2014

               Ngày 16/7/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên sang các  tổ chức hành nghề công chứng thực hiện với những nội dung sau:

* Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

* Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển giao và báo cáo UBND tỉnh kết quả thưc hiện chuyển giao.

Giao UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND thị xã Phúc Yên phối hợp với Sở Tư pháp để chỉ đạo về quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng thực các hợp đồng giao, dịch đã được UBND thành phố Vĩnh Yên và UBND thị xã Phúc Yên chứng thực trước đây theo quy định.

            * Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên sang cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các huyện: Bình Xuyên, Tam Đảo, Lập Thạch, Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 18/5/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Sông Lô sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện giữ nguyên hiệu lực thi hành.

(Nguồn: Quyết định số 1963/QĐ-UBND, ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh)

 

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: