Thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV, hồ sơ ứng cử ĐB HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026

19/02/2021

Căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 21/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc thông báo thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

1.Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 14/3/2021.

Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

2. Địa điểm tiếp nhận:

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc (Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc).

Địa chỉ: số 38, đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Mẫu hồ sơ ứng cử và nộp hồ sơ ứng cử

Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Việc nộp hồ sơ ứng cử thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Thông tin chi tiết xem tại Cổng thông tin giao tiếp điện tử Sở Nội vụ, địa chỉ: http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn hoặc liên hệ: Phòng Xây dựng chính quyền và Cải cách hành chính, Sở Nội vụ: Điện thoại 0211.3862.375.

Nguồn: Công văn số 12/UBBC-TT ngày 18/12/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc

Các tin đã đưa ngày: