UBND huyện Tam Dương: Thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất tại xã Hoàng Hoa

17/02/2021

UBND huyện Tam Dương thông báo tạm dừng tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và đối với 14 thửa đất tại Khu đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá QSDĐ, đất tái định cư tại xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương. Hủy thông báo số 1293/TB-UBND ngày 21/12/2020 của UBND huyện Tam Dương.

Lý do: Để đảm bảo đúng và chính xác trong việc đấu giá tài sản và hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh và văn bản số 40/STP-BTTP ngày 13/01/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc.

UBND huyện Tam Dương trân trọng thông báo./.

                                                                                                                        

                                                                                                                         Nguồn: Thông báo số 36/TB-UBND ngày 09/02/2021
của UBND huyện Tam Dương

 

Các tin đã đưa ngày: