Công bố danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

08/02/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 317/QĐ-UBND về công bố danh mục báo cáo định kỳ tại Quyết định QPPL của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện Quyết định, cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi chế độ báo cáo định kỳ và công bố theo quy định; các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ tại danh mục báo cáo định kỳ kèm theo Quyết định này và đăng tải Quyết định trên Cổng/Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: