Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về đất đai”

24/06/2014

Ngày 18/6/ 2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3275/ KH-UBND về T chức cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về đất đai”. Nội dung như sau:

  

* ĐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, Nl DUNG THI

- Đi tượng

Là cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (trừ thành viên Ban ch đạo, Ban giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận cán bộ trực tiếp tham gia vào quá trình t chức cuộc thi).

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Nội dung cơ bn ca Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* THỜI GIAN T CHỨC CUỘC THI

Từ ngày 20/6/2014 đến ngày 05/12/2014

- Thông tin tuyên truyền về cuộc thi (Từ 20/6/2014 đến 10/7/2014).

Thông tin về cuộc thi đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên các trang Báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện t ca tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã và các phương tiện truyền thông khác.

- Tổ chức Làm bài dự thi (Từ ngày 10/7/2014 đến 01/10/2014)

Các s, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp của tnh, các cơ quan Trung ươmg đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành, thị vn động 100% cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân của cơ quan, địa phương tham gia cuộc thi đảm bảo hiệu quả.

- T chức thu bài thi (Từ 01/10/2014 đến 15/10/2014)

- Cấp tỉnh: Các sở, ban, ngành, các cơ quan Đảng, đoàn th và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bản tnh nộp bài dự thi về Sở Tư pháp- Cơ quan thường trực của Ban ch đạo cuộc thi.

- Cp huyện: Các cơ quan, đơn vị, t chc, đoàn thể và nhân dân đóng trên địa bàn huyện, thành, thị nộp bài về Phòng Tư pháp (Ví dụ: Trường THPT, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học nộp bài về Phòng Tư pháp huyện, thành, thị).

- T chức chấm bài, tng kết, trao giải cuộc thi (15/10/2014 đến ngày 05/12/2014)

+ Từ 15/10/2014 đển 10/11/2014: Ban ch đạo cuộc thi cấp huyện t chức chm những bài dự thi của địa phương; lựa chọn những bài dự thi có chất lượng gi về Ban ch đạo cấp tỉnh (qua S Tư pháp). Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi địa phương.

+ Từ 10/11/2014 đến 05/12/2014: Ban chỉ đạo cuộc thi cấp tnh t chức chấm thi các bài dự thi ca các cơ quan cấp tnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; bài dự thi chất lượng của cấp huyện. Tổ chức tng kết và trao giải cuộc thi cấp tỉnh.

(Nguồn Kế hoạch số 3275/ KH-UBND, ngày 18/6/ 2014 của UBND tỉnh)

File đính kèm