Trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh

07/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2021.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh.

Trình tự đăng ký kế hoạch sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng

Đầu mỗi vụ, các hộ dùng nước theo quy định có trách nhiệm đăng ký kế hoạch sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng về UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi nội đồng.

Xác nhận đối tượng, diện tích, khối lượng tưới, tiêu

Cấp xã: Trên cơ sở đăng ký của các hộ dùng nước, UBND cấp xã căn cứ bản đồ giải thửa, tình hình thực tế của địa phương xác nhận đối tượng và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn và tổng hợp gửi UBND cấp huyện.

Cấp huyện: Trên cơ sở báo cáo của UBND cấp xã, UBND cấp huyện xem xét, xác nhận đối tượng, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm,dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn, tổng hợp, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng hợp chung toàn tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng.

Việc lập danh sách và xác nhận đối tượng, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi nội đồng đến hộ gia đình, cá nhân dùng nước được thực hiện một lần vào năm đầu thực hiện năm 2021. Các năm sau, trên cơ sở diện tích, đối tượng của năm trước các trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố xác định những đối tượng có thay đổi tăng, giảm lập danh sách gửi UBND cấp xã xem xét tổng hợp gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng

Năm đầu thực hiện (năm 2021): Bảng kê đối tượng, công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng có xác nhận của UBND cấp huyện.

Các năm sau: Bảng kê tăng, giảm (nếu có) đối tượng, công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi nội đồng có xác nhận của UBND cấp huyện.

Tờ trình đề nghị phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng.

Thời gian gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30/9 năm trước năm kế hoạch.

 Xem chi tiết Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND tại đây.

Bích Hằng (Tổng hợp)