Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện bán đấu giá QSD đất đối với 145 thửa đất tại các xã Tam Quan, Hồ Sơn huyện Tam Đảo

24/12/2020