Giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid - 19 (đợt 2)

22/12/2020

Công ty điện lực Vĩnh Phúc thông báo về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng áp dụng trong ba (03) tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, 11, 12/2020 cho các đối tượng cụ thể như sau:

1. Giảm giá bán điện:

 - Giá bán lẻ điện cho Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: Giảm 10% đơn giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương (gọi tắt là Quyết định số 648/QĐ-BCT).

- Khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông: Giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT.

2. Giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid 19 mua điện từ các đơn vị thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện. Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid 19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại văn bản số 7713/VPCP-KTTH ngày 15/9/2020 (sao gửi kèm theo). Mức giảm tiền điện cụ thể như sau:

- Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid 19.

- Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid 19.

3. Các trường hợp khách hàng sử dụng nhiều mục đích, chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện chỉ được áp dụng với phần sản lượng sử dụng cho mục đích thuộc đối tượng giảm giá điện, giảm tiền điện nêu trên.

Đối với các cơ sở lưu trú du lịch, triển khai theo các công việc xác định theo hướng dẫn tại văn bản số 3733/EVN-KD ngày 02/6/2020. Dựa trên cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng đã được giảm giá cơ sở lưu trú du lịch đợt 1 theo công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương để kiểm tra rà soát và áp dụng giảm giá bán điện cho các trường hợp còn đủ điều kiện. Trường hợp hồ sơ giấy tờ của khác hàng hết thời gian hiệu lực, đề nghị Quý khách hàng cung cấp bổ sung cho Công ty Điện lực Vĩnh Phúc trước ngày 25/12/2020 để được hưởng chính hỗ trợ theo quy định.

Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện: Áp dụng giá bán điện cho tất cả các đối tượng khách hàng theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019.

Chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại tổng đài CSKH: 19006769 để được hỗ trợ.

Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng