Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 12-20/12/2020

08/12/2020

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng một số đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời gian như sau:

1. Khách hàng sử dụng điện khu vực huyện Lập Thạch:

- Cắt ĐD 471E25.3 dự kiến mất điện từ 07:00÷10:30 ngày 12/12/2020 gồm các TBA: TBA Cao Phong 4, Cao Phong 6, Đình Chu 2, Đồng Ích 2, Hoàng Trung, Văn Quán 1, 2, 3, 4, 7, Xuân Đán, Xuân Lôi 1, 5,6, Văn Quán 10, Xã Tiên Lữ.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Xuân Hòa 4

07:00

17:30

12/12

Thay thế cột, thay dây dẫn và phụ kiện đi kèm, chuyển phụ tải từ ĐZ cũ sang đường dây mới, chỉnh trang lưới điện và thu hồi thiết bị ĐZ cũ

2

TBA Xuân Hòa 6

07:00

17:30

13/12

Thay thế cột, thay dây dẫn và phụ kiện đi kèm, chuyển phụ tải từ ĐZ cũ sang đường dây mới, chỉnh trang lưới điện và thu hồi thiết bị ĐZ cũ

3

Lộ B TBA Xuân Hòa 6

07:00

09:30

13/12

Thay thế cột, thay dây dẫn và phụ kiện đi kèm, chuyển phụ tải từ ĐZ cũ sang đường dây mới, chỉnh trang lưới điện và thu hồi thiết bị ĐZ cũ

4

Lộ C TBA Liễn Sơn 1

07:00

17:30

14/12

Dựng cột thay dây dẫn, thay xà sứ, chuyển dây nguồn hòm công tơ từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới, thu hồi cột cũ, dây dẫn cũ, xà sứ cũ

5

Lộ A TBA Liễn Sơn 1

07:00

13:30

14/12

Dựng cột thay dây dẫn, thay xà sứ, chuyển dây nguồn hòm công tơ từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới, thu hồi cột cũ, dây dẫn cũ, xà sứ cũ

6

TBA Liễn Sơn 1

07:00

10:30

14/12

Kéo dây dẫn

7

TBA Liễn Sơn

07:00

17:30

15/12

Dựng cột thay dây dẫn, thay xà sứ, chuyển dây nguồn hòm công tơ từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới, thu hồi cột cũ, dây dẫn cũ, xà sứ cũ

8

Lộ A TBA Hoa Sơn 1

13:30

17:30

16/12

Dựng cột thay dây dẫn, thay xà sứ, chuyển dây nguồn hòm công tơ từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới, thu hồi cột cũ, dây dẫn cũ, xà sứ cũ

9

Lộ B TBA Hoa Sơn 1

07:00

12:00

16/12

Dựng cột thay dây dẫn, thay xà sứ, chuyển dây nguồn hòm công tơ từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới, thu hồi cột cũ, dây dẫn cũ, xà sứ cũ

10

Lộ C TBA Quang Sơn 3

07:00

15:30

17/12

Dựng cột thay dây dẫn, thay xà sứ, chuyển dây nguồn hòm công tơ từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới, thu hồi cột cũ, dây dẫn cũ, xà sứ cũ

11

Lộ A TBA Quang Sơn 5

07:00

15:30

17/12

Dựng cột thay dây dẫn, thay xà sứ, chuyển dây nguồn hòm công tơ từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới, thu hồi cột cũ, dây dẫn cũ, xà sứ cũ

12

Lộ A TBA Quang Sơn 10

06:00

11:30

17/12

Dựng cột thay dây dẫn, thay xà sứ, chuyển dây nguồn hòm công tơ từ dây dẫn cũ sang dây dẫn mới, thu hồi cột cũ, dây dẫn cũ, xà sứ cũ

2. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Phúc Yên:

- Cắt điện đoạn sau DCLF474-7E25.1/9 dự kiến mất điện từ 06:00÷07:00 và 11:30÷12:30 ngày 20/12/2020 gồm các TBA: Cty Tư vấn XD Điện Lực Miền Bắc

- Cắt LBS 471-7TCPY/ 4RMU XN 104 dự kiến mất điện từ 06:00÷11:00 ngày 20/12/2020 gồm các TBA: THPT Bến Tre.

3. Khách hàng sử dụng điện khu vực TP Vĩnh Yên

- Cắt điện LBS 486-7 E4.3/4, DCL 431-3 TBA BTL Biên phòng T1, DCL 431-3 TBA BTL Biên phòng T2, DCL 431-3 TBA Xóm Tấm, DCL 486-7 E4.3/1 BVTT thời gian dự kiến từ 13:00÷18:00 ngày 12/12/2020 gồm các TBA: Sở Giao Thông VT, Ao Hải, Ao Hải 2, Đoàn Thể.

- Cắt đồng thời ĐD 471E4.3 và ĐD 472E4.3 thời gian dự kiến từ 13:30÷16:30 ngày 13/12/2020 gồm các TBA: Khai Quang 1, Gò Rùa, Vinh Thịnh 6, Xóm Trũng.

TT

TÊN ĐƯỜNG DÂY, TBA

THỜI GIAN DỰ KIẾN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thời gian
 bắt đầu

Thời gian
 kết thúc

Ngày

1

TBA Trần Phú

07:00

16:30

12/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới và thu hồi dây dẫn cũ

2

TBA Liên Bảo

07:00

16:30

12/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới và thu hồi dây dẫn cũ

3

Lộ A, B, C TBA Lam Sơn

06:30

12:00

13/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới và thu hồi dây dẫn cũ, đấu nối lèo

4

TBA Lam Sơn 2

06:30

12:00

13/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới và thu hồi dây dẫn cũ, đấu nối lèo

5

TBA Đầm Mé

13:30

17:00

13/12

Kéo dây lấy độ võng, luồn cáp 400V vào buồng hạ thế và Đấu nối cáp xuất tuyến

6

TBA Công ty TNHH Partron Vina

07:30

10:00

14/12

Thực hiện kiểm tra hệ thống đo đếm và thay công tơ định kỳ và vệ sinh công nghiệp TBA.

7

TBA Khai Quang 12

06:30

12:00

14/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới, đấu nối lèo và thu hồi dây dẫn cũ

8

TBA Minh Quyết

06:30

12:00

14/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới, đấu nối lèo và thu hồi dây dẫn cũ

9

TBA Hóa Nổ 3

13:00

17:00

14/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới, đấu nối lèo và thu hồi dây dẫn cũ

10

TBA T3DC1

06:30

12:00

15/12

Kéo dây lấy độ võng sang cột trạm và Đấu nối cáp xuất tuyến

11

Cắt AB lộ 1, lộ 3  – TBA T3DC1

06:30

17:00

15/12

Rải dây mới lấy độ võng, đấu lèo, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới và thu hồi dây dẫn cũ

12

Cắt AB lộ 2, lộ 5  TBA T3DC1

06:30

17:00

15/12

Rải dây mới lấy độ võng, đấu lèo, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới và thu hồi dây dẫn cũ

13

Cắt AB lộ B  TBA T4DC1

06:30

12:00

16/12

Rải dây mới lấy độ võng, đấu lèo, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới, đấu nối lèo và thu hồi dây dẫn cũ

14

TBA Xóm Thủy 3

06:30

17:00

17/12

Rải dây mới lấy độ võng, đấu lèo, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới, đấu nối lèo và thu hồi dây dẫn cũ

15

TBA Xóm Thủy

06:30

12:00

18/12

Kéo dây lấy độ võng sang cột trạm và Đấu nối cáp xuất tuyến vào lộ AB lộ A, B, C tủ 400V. Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới và thu hồi dây dẫn cũ

16

Lộ A,B TBA Xóm Thủy

06:30

17:00

18/12

Rải dây mới lấy độ võng, đấu lèo, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới, đấu nối lèo và thu hồi dây dẫn cũ

17

TBA Đồng Ải

06:30

12:00

18/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới, đấu nối lèo và thu hồi dây dẫn cũ

18

TBA Khai Quang 10

06:30

12:00

19/12

Kéo dây lấy độ võng lên cột TBA và Đấu nối cáp xuất tuyến

19

TBA Khai Quang 3

13:00

17:00

19/12

Kéo dây lấy độ võng lên cột TBA và Đấu nối cáp xuất tuyến

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới, đấu nối lèo và thu hồi dây dẫn cũ

20

TBA Đôn Hậu 2

06:30

17:00

20/12

Rải dây mới lấy độ võng, tháo, đấu ghíp phập cáp xuống hòm chuyển lưới từ dây cũ sang dây mới và thu hồi dây dẫn cũ

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thông báo tới quý khách hàng sử dụng điện được biết và chủ động nguồn điện dự phòng để đảm bảo ổn định sản xuất, sinh hoạt. Mọi thông tin khi cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 19006769. Rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ của Quý khách hàng sử dụng điện./.

Giám đốc C.ty Điện lực Vĩnh Phúc
Thạc sỹ Nguyễn Quốc Hưng

Các tin đã đưa ngày: