Chuyển 11 TTHC lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo từ cấp tỉnh về cấp huyện giải quyết

30/11/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Những cán bộ biệt phái ở Trung tâm Hành chính công tỉnh - Văn hóa - xã hội  - Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc

Theo đó, sửa đổi 11 TTHC mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền cấp tỉnh về cấp huyện giải quyết lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm: 3 TTHC mức độ 3: cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại; giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học); giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 8 TTHC mức độ 4: giải thể trường trung học cơ sở (theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thành lập trường); thành lập trung tâm học tập công đồng; cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại; chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở; tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở; thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở; chuyển trường đối với học sinh tiểu học; xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Cũng tại Quyết định, UBND tỉnh công bố 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương về thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại từ mức độ 2 lên mức độ 4.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, rà soát, chuẩn hóa, tạo dịch vụ phần mềm, tích hợp, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 12 danh mục TTHC trên; đồng thời, đôn đốc Sở Công thương, UBND cấp huyện triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Nga Hải

Các tin đã đưa ngày: