Kết quả xét, đề nghị tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", " Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản Văn hóa phi vật thể

20/11/2020
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Thông báo kết quả xét, đề nghị tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", " Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản Văn hóa phi vật thể: 

Nguồn: Công văn số 1210/SVHTTDL-VP
ngày 19/11/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các tin đã đưa ngày: