Kế hoạch hỗ trợ người dân chăn nuôi lai tạo giống nhập ngoại cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh

21/10/2020

Với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng cho đàn lợn, đàn bò thịt, bò sữa, góp phần tăng thu nhập và nâng cao đời sống cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện hỗ trợ tinh lợn ngoại, tinh bò thịt, bò sữa chất lượng cao trên địa bàn năm 2021.

Hỗ trợ tinh lợn

Hỗ trợ 100% giá trị sản xuất liều tinh lợn ngoại phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn lợn nái trên địa bàn tỉnh. Dự kiến số lượng hỗ trợ: 125.000 liều.

Thực hiện chăm sóc nuôi dưỡng đàn lợn đực giống đang nuôi tại Trung tâm Giống nông nghiệp theo quy trình kỹ thuật, chọn lọc và bổ sung những con giống tốt, đảm bảo chất lượng. Sử dụng các giống lợn có năng suất cao hiện nay như Landrace, Duroc, Pidu, Maxter16, Pi75, Du75... lai tạo với đàn lợn nái tại các địa phương, tạo ra đàn lợn thương phẩm có năng suất, chất lượng thịt cao.

Tổ chức sản xuất liều tinh lợn nhân tạo đảm bảo số lượng, chất lượng, cấp phát hỗ trợ người chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh.

Hỗ trợ tinh bò thịt, bò sữa chất lượng cao

Hỗ trợ 100% kinh phí mua tinh bò thịt, bò sữa chất lượng cao và các vật tư kèm theo phục vụ công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn bò của tỉnh; dự kiến số lượng hỗ trợ: 42.600 liều tinh bò (trong đó: 27.600 liều tinh bò thịt, 15.000 liều tinh bò sữa).

Đối với giống bò thịt sử dụng tinh bò nhập ngoại để cải tạo nâng cao tầm vóc, tỷ lệ máu ngoại tạo ra đàn bò cái nền có chất lượng làm cơ sở lai tạo với các giống bò chuyên thịt cao sản B.B.B, Droughtmaster, Red Angus...

Đối với giống bò sữa sử dụng tinh bò sữa cao sản nhập ngoại giống Holstein Friesian (HF), năng suất sữa từ 12.000 lít/chu kỳ trở lên, tạo ra đàn bê lai có chất lượng cao, tạo ra nguồn giống tại chỗ, thay thế và tăng quy mô đàn bò sữa của tỉnh.

Đối với việc chọn lọc giống

Giống lợn:

Cơ sở sản xuất tinh lợn tại Trung tâm Giống Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9112:2011.

Các chỉ tiêu kỹ thuật của các giống lợn sử dụng sản xuất tinh phục vụ thụ tinh nhân tạo:

+ Giống Landrace, Yorkshire: Khối lượng trưởng thành con đực 250 - 300kg, khả năng tăng khối lượng 700g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng không lớn hơn 2,5 kg, độ dày mỡ lưng tại vị trí P2 không lớn hơn 10,0 milimet.

+ Giống Duroc, Pietran và các giống lai khác: Khối lượng trưởng thành con đực 250 - 350kg, khả năng tăng khối lượng 730g/con/ngày, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng không lớn hơn 2,4 kg, độ dày mỡ lưng tại vị trí P2 không lớn hơn 9,5 milimet.

Giống bò thịt:

Tinh bò phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tinh đông lạnh theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8925:2012: Tinh bò sữa, bò thịt - Đánh giá chất lượng.

Các chỉ tiêu kỹ thuật của các giống bò sử dụng sản xuất tinh phục vụ thụ tinh nhân tạo:

+ Giống Brahman: Khối lượng trưởng thành bò đực 700 – 1.000kg, bò cái 450 - 600kg, tốc độ tăng trưởng 650 - 800 g/con/ngày, tỷ lệ thịt xẻ 52,5%, tuổi động dục lần đầu 15-18 tháng, khoảng cách giữa 2 lứa đẻ 12-14 tháng, tính mắn đẻ nuôi con khéo.

+ Giống Drought master: Khối lượng trưởng thành bò đực 800-1.000kg bò cái 600-800kg, tốc độ tăng trưởng 700-900g/con/ngày, tuổi động dục lần đầu 12-16 tháng, khoảng cách giữa 2 lần đẻ 11- 12 tháng, tỷ lệ thịt xẻ 58-60%.

+ Giống Red Angus: Khối lượng trưởng thành bò đực 800 -1.000kg, bò cái 550 - 700kg, tốc độ tăng trưởng 1.000 g/con/ngày, tỷ lệ thịt xẻ trên 60%.

+ Giống Blance Blue Beige (B.B.B): Khối lượng trưởng thành bò đực nặng 1.000 - 1.250kg/con, bò cái nặng 750 - 800kg/con, tốc độ tăng trưởng 1.300g/ngày, tỷ lệ thịt xẻ 66-70%.

Phương pháp thực hiện:

+ Bình tuyển đàn bò cái nền để chọn lọc đàn bò cái sinh sản đủ tiêu chuẩn lai tạo với các giống bò thịt cao sản.

+ Sử dụng tinh bò giống Brahman từ nguồn nhập ngoại, thụ tinh nhân tạo cho bò cái nền lai 1/2, 3/4, 7/8 máu ngoại tạo ra bò lai 3/4, 7/8, 15/16 máu ngoại, tạo ra đàn bò thịt và đàn bò cái nền.

+ Sử dụng tinh bò chuyên thịt: Droughtmaster, Red Angus, B.B.B từ nguồn nhập ngoại, thụ tinh nhân tạo cho bò cái nền lai 3/4 và 7/8, 15/16 máu ngoại để tạo ra đàn bò thương phẩm chuyên thịt chất lượng cao.

Giống bò sữa

Tinh bò phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tinh đông lạnh theo Tiêu chuấn Quốc giaTCVN 8925:2012: Tinh bò sữa, bò thịt - Đánh giá chất lượng.

Sử dụng tinh bò sữa cao sản từ nguồn nhập ngoại giống Holstein Friesian (HF) có năng suất đạt từ 12.000 lít sữa/bò/chu kỳ trở lên, phối giống cho đàn bò cái nền sữa đảm bảo chất lượng.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2021: 20.090 triệu đồng; trong đó: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 12.700 triệu đồng; kinh phí người dân đóng góp: 7.390 triệu đồng.

 

Minh Hiển

 

Các tin đã đưa ngày: