UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học

30/09/2020

Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng, hiệu quả, ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chăn nuôi, mới đây UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2422/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi bằng chế phẩm sinh học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2023.

Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ đối với 4 chế phẩm đưa vào thực hiện trong chăn nuôi, gồm:

Chế phẩm làm đệm lót cho gà: hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm để làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi gà, mức tương ứng 1.000 đồng/con gà, nhưng không quá 5 triệu đồng/hộ cho các hộ chăn nuôi gà có quy mô từ 500 con/lứa trở lên. Quy mô thực hiện 22,5 triệu con gà trong 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023.

Chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn: hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi lợn cho các hộ chăn nuôi lợn có quy mô từ 10 con trở lên. Quy mô thực hiện 400.000 con lợn trong 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023.

Chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm đệm lót chăn nuôi bò thịt: hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học và nguyên liệu làm đệm lót để xử lý chất thải trong chăn nuôi bò cho các hộ chăn nuôi bò có quy mô từ 05 con trở lên. Quy mô thực hiện 6.000 con bò thịt trong 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023.

Chế phẩm sinh học xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa: hỗ trợ 50% chi phí mua chế phẩm sinh học để xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa cho các hộ chăn nuôi bò sữa có quy mô từ 03 con trở lên. Quy mô thực hiện 5.000 con bò sữa trong 3 năm (2021-2023).

Ngoài mức hỗ trợ chi phí cho 4 chế phẩm đưa vào chăn nuôi trên, tỉnh cũng sẽ thực hiện hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức, triển khai thực hiện như: tổ chức các hội nghị triển khai và tham quan; chi phí quản lý, giám sát. Các mức chi hỗ trợ này sẽ được áp dụng theo điểm b, khoản 4, Điều 9, Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính.

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ này, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch; đồng thời tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng và hằng năm./.

Bích Hằng

 

Các tin đã đưa ngày: