UBND huyện Yên Lạc: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Trung Kiên và xã Liên Châu

29/09/2020

1. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất tại khu vực Sau Trại và Chéo Miêu Cốc, thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên.

Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây.

2. Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 thửa đất tại xứ đồng Tầm Xuân, thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu.

Nội dung Thông báo xem chi tiết tại đây./.

 

Các tin đã đưa ngày: