Kết quả giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Lĩnh, tổ dân phố Điền Lương, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương (Lần 2)

18/09/2020

Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Lĩnh, tổ dân phố Điền Lương, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam dương (Lần 2), nội dung quyết định như sau:

Công nhận và giữ nguyên hiệu lực thi hành của Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Lĩnh ở tổ dân phố Điền Lương, thị trấn Họp Hòa, huyện Tam Dương (lần đầu).

Yêu cầu bà Đỗ Thị Lĩnh (chồng là ông Trần Văn Thạch) cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chấp hành và thực hiện Quyết định số 2938/QĐ-XPVPHC ngày 15/8/2018 của Chủ tịch UBND huyện Tam Dương về xử phạt vi phạm chính.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày 14/9/2020 phải tổ chức công bố và giao Quyết định này cho bà Đỗ Thị Lĩnh để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định này, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại, bà Đỗ Thị Lĩnh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Xem chi tiết Quyết định số 2291/QĐ-UBND tại đây./.

Minh Hiển