Sở Giáo dục và Đào tạo: Thông báo lùi thời gian tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên năm 2020

18/09/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên, giáo viên năm 2020 tại Kế hoạch số 50/KH-SGDĐT ngày 17/8/2020 và văn bản số 1103/SGDĐT-TCCB ngày 19/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

1. Về thay đổi thời gian tổ chức thi:

- Từ ngày 15/9/2020 đến ngày 15/10/2020:

Thành lập Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng; thông báo các trường hợp đủ điều kiện dự thi; chuẩn bị và công khai tài liệu ôn thi.

Thông báo và niêm yết danh sách thí sinh, số báo danh theo phòng thi. Sửa chữa sai sót thông tin thí sinh dự thi.

- Từ ngày 01/11/2020 đến 13/11/2020: Tổ chức thi (ra đề, sao in, …)

- Từ ngày 14/11/2020 đến 15/11/2020: Thi theo lịch.

- Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 26/11/2020: Tổ chức chấm thi.

- Từ ngày 27/11/2020 đến ngày 12/12/2020: Thông báo kết quả thi và nhận đơn phúc khảo, kiến nghị (nếu có).

- Từ ngày 13/12/2020 đến 18/12/2020: Chấm phúc khảo, thông báo kết quả chấm phúc khảo và giải quyết kiến nghị (nếu có).

 Từ ngày 19/12/2020: Rà soát, thẩm định và ban hành quyết định công nhận kết quả thi và quyết định bổ nhiệm CDNN cho giáo viên, giảng viên trúng tuyển theo thẩm quyền.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm, thay thế phụ lục 1 đính kèm kế hoạch số 50/KH-SGDĐT)

2. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Kế hoạch số 50/KH-SGDĐT ngày 17/8/2020 và văn bản số 1103/SGDĐT-TCCB ngày 19/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn: Công văn số 1306/SGDĐT-TCCB ngày 16/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo