Vị trí và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

10/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND quy định vị trí, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo quyết định, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng, sản phẩm, hàng hóa của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chi cục gồm: Chi cục trưởng và không quá 03 Phó Chi cục trưởng, với có 03 phòng chuyên môn: Hành chính - Tổng hợp; Quản lý đo lường; Quản lý Tiêu chuẩn - Chất lượng và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Chi cục do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định phân bổ trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và trong tổng biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc của Sở được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về chức năng, nhiệm vụ của Chi cục, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2020, thay thế Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh quy định vị trí, chức năng và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đặng Ngọc

 

 

Các tin đã đưa ngày: