Sở Xây dựng thông báo: Dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chưa đủ điều kiện để bán hàng

27/08/2020

Qua tiếp nhận thông tin của cơ quan báo chí, trang mạng xã hội phản ánh về Dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói: Chưa hoàn thiện xong hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã rao bán đất nền cho khách hàng, Chủ đầu tư cho một số Sàn giao dịch bất động sản chuyển nhượng bán hàng (bằng hình thức vay vốn khách hàng, đặt cọc giữ chỗ để được mua các lô đất trong dự án) sau khi khởi công dự án.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng đã thực hiện các nội dung như sau:

(1) Ngày 14/7/2020, Sở Xây dựng có Văn bản số 2512 /SXD-QLNĐT&HT gửi Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản Hướng dẫn về trình tự huy động vốn thực hiện dự án theo quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Nhà ở và quy định tại Điều 19, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và khẳng định Chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói là Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn (Chưa được phép ký kết các hợp đồng huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại). Sở Xây dựng chưa có Văn bản thông báo đủ điều kiện được huy động vốn của dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói.

(2) Ngày 22/7/2020, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp gồm Sở Xây dựng, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND huyện Yên Lạc, Chủ đầu tư dự án. Tại cuộc họp chủ đầu tư đã có Văn bản số  172/TMSLAND-PTDA ngày 17/7/2020 cam kết: Đến nay Dự án chưa thực hiện bất cứ một thủ tục nào liên quan đến việc huy động vốn, góp vốn nào cho dự án theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ- CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định 99). Chủ đầu tư cam kết thực hiện việc huy động vốn, góp vốn theo đúng quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 99.

- Ngày 11/8/2020, Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản có Văn bản số 177/ TMSLAND-PTDA về Báo cáo tình hình triển khai dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND huyện Yên Lạc cũng khẳng định lại Dự án chưa thực hiện bất cứ một thủ tục nào liên quan đến việc huy động vốn, góp vốn nào cho dự án.

- Ngày 21/8/2020; Công ty Cổ Phần TMS Bất động sản có Văn bản số 180/ TMSLAND-PTDA Báo cáo tình hình triển khai dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói gửi Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Xây dựng Vĩnh Phúc. Trong đó nội dung văn bản : “… Công ty đã thành lập bộ phận chuyên trách làm việc với các Sàn bất động sản và các cá nhân cấm đưa thông tin dự án lên các phương tiện truyền thông và yêu cầu phải dừng ngay việc nhắn tin giới thiệu dự án…”

Để thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh ổn định, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tránh tình trạng các tổ chức, cá nhân huy động vốn, bán sản phẩm bất động sản trái quy định pháp luật, Sở Xây dựng thông báo: Dự án Khu đô thị mới TMS Land Đầm Cói chưa đủ điều kiện được huy động vốn, chưa đủ điều kiện để bán hàng.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân có bằng chứng về việc ký hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán sản phẩm dự án giữa khách hàng và chủ đầu tư, đề nghị cung cấp về Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan (Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND huyện Yên Lạc) để xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Thông báo số 3076/TB-SXD ngày 26/8/2020 của Sở Xây dựng

 

Các tin đã đưa ngày: