Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

10/08/2020

Căn cứ Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định Quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 1405/BKHCN-VP, ngày 17/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 27/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc đã ban hành Thông báo số 30/TB-SKHCN về việc đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc, bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Trên cơ sở đề xuất theo yêu cầu tại Thông báo số 30/TB-SKHCN và căn cứ vào tình hình thực tế năm 2020, nhu cầu đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2021 của các tổ chức cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc tiếp tục thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh biết, đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

Việc lựa chọn, đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện theo quy định tại các Điều 4 và 5 quy định tại Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Yêu cầu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phải có tính cấp thiết, tính khả thi cao, đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và theo hướng ưu tiên các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh, có địa chỉ ứng dụng cụ thể và cam kết sử dụng kết quả tạo ra khi nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoàn thành.

Khuyến khích nghiên cứu các vấn đề nhằm đề xuất chính sách mang tính đột phá để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, dịch vụ công, nhất là hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ công, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hình thành chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng, phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm đặc trưng của tỉnh dựa vào công nghệ mới, công nghệ cao để hình thành các ngành nghề mới và các sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao; bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và khu vực nông thôn.

Nội dung trọng tâm đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo định hướng cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn mới

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các quy trình sản xuất các chế phẩm công nghệ sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực nông nghiệp.

- Chuyển giao, ứng dụng các quy trình công nghệ sinh học trong giám định, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị sinh vật hại cây trồng, vật nuôi.

- Nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao ứng dụng các quy trình công nghệ nhân giống, canh tác các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo tồn các nguồn gen quý.

- Chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp đáp ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, như: biện pháp thâm canh tổng hợp, tự động hóa, cơ giới hóa các khâu sản xuất gắn với vùng chuyên canh, quy mô lớn; công nghệ bảo quản sau thu hoạch để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch gắn với mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

2. Lĩnh vực y - dược

- Ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ cao trong chẩn đoán, phòng, khám và điều trị bệnh.

- Chuyển giao, ứng dụng các quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm chức năng, sản phẩm bổ dưỡng, thuốc từ dược liệu từ các kết quả đã được nghiên cứu thành công, như công nghệ nano v.v…

- Nghiên cứu, chọn tạo một số cây dược liệu mới, có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh, các cây dược liệu quý cần được bảo tồn và phát triển.

- Ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao, công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế trong nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến dược liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm dược liệu, có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong và ngoài nước.

3. Lĩnh vực công nghệ thông tin

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các sản phẩm/dịch vụ viễn thông/công nghệ thông tin trọng điểm để nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo và điều khiển tự động hóa trong các lĩnh vực: y tế, nông nghiệp, giao thông, xây dựng, giáo dục...

4. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, bảo vệ môi trường

- Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng các quy trình sản xuất các chế phẩm công nghệ sinh học ứng dụng trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, xử lý môi trường.

- Nghiên cứu ứng dụng, hoàn thiện các quy trình công nghệ enzyme, protein và vi sinh vật trong bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, y dược,... - Nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng quy trình công nghệ chế biến để tạo ra sản phẩm mới; sản xuất các sản phẩm ở quy mô công nghiệp từ các loại nông lâm sản, thủy sản và dược liệu của tỉnh.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường; công nghệ tái tạo năng lượng; công nghệ cơ khí - tự động hóa trong sản xuất. Nghiên cứu, ứng dụng các quy trình công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

5. Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn

- Nghiên cứu giải quyết các vấn đề cấp bách, bức xúc trong đời sống xã hội làm cơ sở khoa học để hoạch định, xây dựng các chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và phát huy lợi thế của các vùng kinh tế của tỉnh.

- Nghiên cứu xây dựng và phát triển các mô hình văn hóa, du lịch phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Hồ sơ (công văn và danh mục) đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); đồng thời gửi file (document) vào địa Email: vananhkhcnvp@gmail.com hoặc ductho.inpro@gmail.com chậm nhất ngày 13/8/2020 để tổng hợp, xem xét theo quy định (có các biểu mẫu đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng kèm theo thông báo này), bao gồm:

1. Công văn đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (Mẫu A1-ĐXNV-VP).

2. Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học): Mẫu B1-ĐXĐH-VP.

3. Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (Dùng cho dự án sản xuất thử nghiệm): Mẫu B2-ĐXĐH-VP.

4. Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Vĩnh Phúc (Dùng cho dự án hoa học và công nghệ): Mẫu B3-ĐXĐH-VP.

Lưu ý: Những đề xuất, đề xuất đặt hàng đã gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc sau ngày 31/03/2020 theo Thông báo số 30/TB-SKHCN ngày 27/02/2020 được phép bảo lưu để xem xét tại thông báo này (không phải đề xuất, đề xuất đặt hàng lại).

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 0989.152.009/0989.580.479.

Nguồn: Thông báo số 169/TB-SKHCN ngày 10/8/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Các tin đã đưa ngày: